NEXI.COM

Farsi - Indian

KONDARA      PONE        SANDORE      GANGAR       
FARI        KHARA       MARAHANA      MEEVAN       
HOMRIYAM      KOTTAYAWAR     GHARGAR      NDERAHO      
PERAN       KOLLI       CHEN        KHAKHAR      
FARAVEK      BEGGE       HOMNAR       VASI        
NDERE       TIRAN       KHAN        BLAM        
SHAR        GUWAR       NAIKAR       VADH        
HYDERE       HARIHAR      GANGEEM      ANATH       
GWARKE       MUNT        UJJAIR       NOIMLA       
THAPUR       KHAR        DEEN        DHATNA       
THRIYAM      SHAPURA      ZAMURTI      BETH        
MEEKE       KOTTAL       HARKE       MADORE       
CHEDPUR      VISHE       PRASHE       HARANA       
IMPHARA      KHOPATA      ERNAR       TIRUT       
PRAVUR       SREERAM      IMPHAN       RAND        
JAIR        BEGGEEZ      GHAR        GURABAD      
BERAN       SHIRUT       KHODAR       UJJAVEK      
BEGGEER      SHYAKUL      VIRUCHHA      ORCHI       
PRAT        VISHAR       AMRISSUR      GWAR        
MEENNAM      BEERRY       MEEM        VISAR       
MANA        INDU        HARAVUR      ĀLBETORE      
BHARAJ       HOMNAI       HEETONE      KHOPAL       
THAR        CHEESHE      JAMURA       PUSHIKOT      
KANDRAN      MEED        ZAMURA       INDAINITAL     
HYDERAN      SURATNA      MATONE       BHAR        

What next?

 

 

About Me | Contact | ©2004 Sean M Puckett