NEXI.COM

Japanese Cities with Long Names

HIMOTO       URAZAWA      KURUMATA      KOSHIMOROSHI    
ICHIMOROZAWA    NAGASHU      URAWA       HAKAZAKI      
CHIBA       FUNAZU       SHIGAI       HACHI       
SHIGASHU      KOROSAKI      NAGASEKI      SENDAI       
KAWAGOYOHE     ASAKI       ICHIRO       YOKODAI      
KURUME       TOKOGASAKI     KUSHIBA      NARAWA       
AMATSUNOMIYA    AKAYAGAI      KANAKAMATA     OKAWAKAI      
KURUMATE      ASAKAI       OKAWAKI      HIRAZU       
NUMAZAWA      KOCHI-OSHI     TOYOHARAWAGOE   HAKAYAMA      
KUMAGOYOHE     HIRAKAYAMA     SHIMOTO      OKAICHI      
KAGAYA       KAKAYAMORO     KAWAGOSHIGAI    HIROSHI      
ICHIRAZAWA     OSAKAWAGOE     HIRAKAWAKI     TOKODAI      
KUSHIKAI      AKASAKAWA     ICHIMOTO      TOYAMAMAGOE    
URASAKAWA     OKATSUYAMOROSEKI  SHIRAKAYAMATA   KAKAI       
URAWAGAI      FUNOHARA      KAWAGOE      TOYAMA       
SENDATA      KOROSEKI      YOKKAYA      ICHIHASHI     
TOYOHARA      KOCHI       SAKAMAMAZAWA    IBASHIHASHU    
KURUMATSUDO    UTSUDO       AKASAKAWAGOE    HACHIGAI      
SHIMIYA      YOKUSHIMA     SENDATSUGANABASHI TAKYUSHI      
SAKAI       OKAICHINOMIYA   HIMOROZAKI     AKARA       
HIMIYAMATE     OKAYA       MOROZAWA      NAGASAKI      
SAKYUSHI      KURAKYUSHIMA    NARAKI       KAWASHI      
NUMATSUYAMA    KASAKAWA      HAKAZUOKOGAI    OKAZAWA      
ICHIMORO      SAKAMATSUNAKI   YOKUSHIDA     KOSAKI       
KOROSHIMOTO    MATSUNOMONOMIYA  NAGUCHIWA     TAKAI       

What next?

 

 

About Me | Contact | ©2004 Sean M Puckett