NEXI.COM

Seed Words for Akkadian dictionary

AB-ABI ABALU ABAM ABAN GABę ABAN ABAN LAMASSI ABAN ABAN ERRU ABAN šADDî ABAN šAMę ABARAKKATU ABARAKKU ABARAKK ABARAšA ABARšA ABASIGGA ABAšLU ABATTU ABDU AšLIM ABIKTU ABLU ABNU MIšIL UQURTU ABNU BITTU ABNU ABRAKKATU ABRAKK ABRIš ABRU ABšU ABTU šINNU ABULLU ABULMA ABULTANNU ABUNNATU ABURRIš ABURRU ABURRU ABUSSU ABUTU ABUTU ADAGURRU ADAGURU ADAKANNI ADAKURRU ADAMM ADANNIš ADANNU ADAPPU ADAPPU ADBARU NIKA NIQA ADDANNIš DIRI ADDARU ADDUR AKANNI DARűNI ADIAKANNI ADIKANNA ADINAKANNI ADNU ADRU ADRU ADUAKANNI ADUNAKANNI ADURTU AGADIBBU AGAKKU AGAMMU AGANA AGANNU AGANNű AGAP AGARINNU AGASALAKKU AGAšGű AGGANNU AGGIš AGGU AGGULLU GILU GIRTU AGIRTUM GIRUM AGRU AGRU AGUGILLU AGUGILTU AGUR UQNî AGURRU AGURRUTU UMMI -ABI AMMA AMMU ANNâ ANNUMMA UMMI TATU ATTU ENNâ ENNű ERTU IšTU TANTI RâTAš TALM UMMUDU ULLâ ULLű EBERT ULAB ULABAKKU LAMMA ULAP ULLâ ULLű ULLűA ULUP URRű USSU AYYI AYYA AYYU AIAR LUTTU AIUMMA AIURU AJINNA AJIš AKAL AKALU AKAL AKANNA AKANNA AKANNAKA AKANNAKU AKANNAKUNU AKANNAMA AKANNI AKANNI AKANNU AKâNU AKIA SIMINI AKILTU KILU KILU AKKADATTU AKKAD AKKAD AKKADű AKKANNU AKKâYA AKKILU AKKU AKKű AKKULLU AKLU AKLU AKSUPPU AKUSSU AKűTU AKűTU KIšš ALADLAMMű ALAKTU ALAMG ALAMGű ALAMITTU ALAM ALANDIMMű ALâNU ALAP ALAPP ALAšIA ALAšű LIDU NAšPARTU LISSU ALITTU LITTU ALIU ALKAK ALKATU ALLA ALLALLU ALLALLű ALLâMI ALLű ALLű ALLU ALLU ALLű ALLUD ALLUKâ ALLűMI ALLUTTU ALLUTTU ALMATTU ALPU ALTU ALUZINNU ERRű AMAR GIRIM ILIBű AMARU AMAT EKALLI AMAT AMBASSU KUPPę LAMASSI AMERTU MERU AMEšTU AMIRTU MIRU AMMA AMMAKA AMMAL AMMâNU AMMAR AMMAR AMMAR AMMAR AMMAR AMMARKARRA AMMARI UAKAL AMMAR AMMâTE AMMATI AMMATU AMMI AMMîšA AMMIU AMMűRI AMMűTE AMRU AMšAT AMTU AMURDINNU AMURRU AMURRU AMURRű AKANNA AKANNA AšRIšU TâRU TURRU AššUTTU AššUTTU LEQű AššUTTU AššUTTU RAšű GAMMURTI KIBRI KILLIE IRTU LEQű MASKITI NAšű ERMA šA-R ANAKA ANAKANNI QUTU ANBASSU ANBASU ANDA ANDAR ANDUR ANGUBBű ULLU ULLU ANNA ANNAKA ANNAKU ANNANNA ANNI ANNI ANNIU ANNIUMMA ANNU ANNU ARNU ANNU ANNU ANNU ANNű ANNű ANNUKU ANNűRI ANNURI ANNURIG ANNűTU ANQULLU ABTU ANšU ANTALLű ANTALű ANTA ANUMMA ANUMMAMę ANUMMę ANUMMIKę ANUNTU AšGUGU QABLU GABBę ANZAL ANZAN ANZANUNZű ANZILLU ANZULLU APARAKKU MAZRA APIKTU APIš APLU APPATU APPI APPI APPI APPU APPU APPU APPU APPU APSASű APšINNU APšU APTU BITQU UPPU UPTU URRU URRUTU AQ-Q AQBU AQQULLU SAMNU ARAKARű ARAMMU ARARRU ARARR ARBâ ARBE ARBU ARBU ARBű ARDADU ARDAN ARDATU ARDATU ARDE ARGAMANNU RAPDI SURRIš IšAM ARIBű RIBU ARIKTU ARIRU RIRU ARKATU NIšU ARKU ARMA ARMAN ARMANNU ARMANű ARMAYA ARMU ARMű ARNABATUM ARNABTU ARNABU ARNU ARRAKU ARRAQU ARRATU ARRU ARRU ARRU ARRU ARSUPPU ARšU ARšUZUZIL IRűM ERRU ARUGIM ARURTU DIMMATU GIRR KILLU QUBBű SIPITTU ARUšTU ARUT ARűTU ASAN ASâTU ASATUM ASKUPPATU ASKUPPU ASLU ASLU ASMARű ASMU ASPU ASSAMMU ASSARU ASSINNU ASSURR ASSURRI USSURRE ASSURR URRI ASSURRI ASUMIT ASUMITTU ASURRű ASűTI ASűTU APPU URRI IMTU AšAMš AšAR AšAR AšAR AšAR IšTEN AšAR PARSAT AšAR AšAR AšARESSU AšARETTU AšARI AšARIMA AšARIš AšRIš AšARšANI AšARšANA AšARšUMMA AšAR AšâTU AšGAGU AšGUGU GIMRI šIBU šIPTU šIPU AšIRTU AšIUM AšKIK ALMU AšKU AšKUPPU AšLU AšNAN ASNAN AšNUGALLU AšPű AšQUL AšRATU AšRU AšRU AššANU AššAT ISSA ISSI AššATU AššATU AššU AššA AššUT AššUM AššUNU AššURAY AššUR AššURű AššUTU AšTABARRU AšTEBARRU AšTAB AšTAMMU AšTAMMűM AšTAP AšTARU AšTIKITTIšU AšTILLU AšTIP AšTű AšTURU AšUšTU ATAPPU PALGU ATAPPU ATARTU ATBARU ATKUPPU ATKUPP ATMű ATMU ATMű ATNU ATRA ATRIš ATTA ATTA ATTALű ATTAMANNU ATTAN ATTAN ATTARTU ATTI ATTIMANNU ATTINA ATTű ATTUN ATTUNU GALLU ATUL ATűTU ATWű LUTTU AWűM AYABBA AYABB AYYA AYYA AYYAB AYYABIš AYYABTU AYYAKA AYYAKAM AYYAKKU AYYAKU AYYALATU AYYALU AYYALU NUMMA AYYARTU AYYARU AYYAR AYYEšA AYYI AYYIšA TUMMA AYYU AYYU AYYű AYYUMMA ILLU AZAMILLU AZANNU AZARU AZMARű AZUGALLATU BABBAN BABBANű BABBANű BILU BAGB BAKKIU BALA BALAGGU BALAMGU BALANGU BALLULU BALLUSSU BALLU BALT BALT BALTU BALU BANDILL BANDILLU NTIš BANű BANű BANű BANű BANűTU BAQBAQQU BAQQU NABALKATT šARšARR BARBAR BARBARTU BARBARU BARIU BARRAQTU BARRUMU BARRURU GABARA BARű BâRU BâRU BARű BARű BARű BâRU RűTU BASI BASű BAšLU BAšMU BAšTU BâšU BâšU BâšU BâšU BAšű BATBATTI BATIQTU BATQU BATQU BATQU BATQU BATTABATTI BATTAT BATTEBATTI BATTIBATTI BATTU BATTUBATTU BATULTU BATUSSU KAKK KAKK DAšPU BAYYAšű ABITI ARNI MASRE ARNI BIRKI SIMU IQTI ELEPPI EQLI EQLI GIMILLI ARINTI DIALECT IšKRI UBRU LEMUTTI NIQę PALLU DIRTI ERRU BęLU BERKABTU BERQU BERű BERű BERűTU BęšU ABULLI ARARRI RIRI GULA UMRî IBITTI DINI MARD ARTI šARTI MUMMU MUSâTI NAPP NAPTINI ARTI IRTI ATIMMI PAGRI QURšI RUGBI šUBU TILLI UPPI UBRI UTNANN ZIBLI LAMNU SAMKU BIBBU BIBBU BIBIL LIBBI REšTU ITTU UMMURU BIBIL LIBBI RAšű BIBIL LIBBI BIBLU BUBBULU BILLATU BILLU BILLUDű BILTU MIKSU BILTU DANNITI BILTU QALLASSI BILTU BINTU KABTI BIRI BIRI- BIRTI BIRIM KUNUKKI BIRIMTU BIRIT APPI BIRKU BIRQU BIRRU BIRTI MADDUDU BIRTI BIRTI BIRTI BIRTI BIRTU BIRT BIRűTU BIšIMTU UZNI GIGALL UZNI BIšK BIšRU BIšš IšPIKU MARD NARMAKTU SIGGI BITIQTU BITQU BITR BITRű BITRű BITRű BITRUMU šULMU šULMU BUBU BUBUATU BUKRATU BUKRU BUKRU BUKURTU BUKURTU BULę NABL BULUGGU NZERRU BUPP BUQLU BURALLU BURGű BURSAGGű QINN BURKU BURMU BURRUMű BűRU BURZIGALLU BUSSURAT LUMNI BUSSURTU BUSSURU BUšLU BUšLU BUšű BUTUQTU UMTU UTTU MUTU DABBU DABDű BIBTU DABű DADDAMU DADDU DADM GILU DAKKUK DâKU GIMLU LILU DALPU DALTU DALű DALű DâLU MATTI DAMMUQU DAMQ DAMQIš DAMQU DAMTUM DANDANNU DANDANNU DANDANN DANNAT DANNATTI DANNATU DANNATU šATTIM DANNATU UMMATIM DANNATU DANNINU DANNIš DANNU DANNUTU DANN DANQU DâNU PINU DAPNIš DAPNU DAPP DAPPU DAPPURTU DAQQAQ DAQQAQU DAQQIQU DAQQU DAQQU DARGU DARGI DARGU DARLUGALLU DARR LIBB DARű RűTAš RűTU RűTAš RUTU RűTU DASSU DISSU DAšARI DAšPU DAšPU DAššUPU DâšU UMMATU UMMIš DAYY DAYY DAYY IQTU IQTU DEKű DERű DARű DEšű DEšű DIBB LAMMAD DIBB DIBBU DIBDIBBU DIBIRU DIDABű DIDALLU DITALLU DIDILU DIDIBBU DIDIBBű DIDILU DIGIL DIGILU DILIBAT DILI DILIPTU DIMTA šAQű DIMTU DINTU DINTU DIQQUM DIQUGALLU DIRIGűM DIRU DIRU URTU MIDRU DIšPU SULUPPI DIšPU DITALLIš DITALLU DITILLű DITTU DUBDű DUBDUBBU ASALLU DUGBALLU DULB DULBU DULBU DULLI IMITTI DULLU DULLULU DULLULU DULU DUMMUQTU DUMMUQU DUMQU DUMUQQű DUMUQTU DUNNU DUNNUNA DUNNUNIš DUNNUNU DUNNUTTU DUNQU DUPPURU DUPPUSSű DUQDU DUQQU šUBARRű DURGU DURGU DURUššU DUššUBU DUššUPU UMIš DűZU ILTU ZAKű EBAR EBBU ANNU šIBBU MESERRU BETTU šIBBU EBIRTU EBLU EDAMUKKU EDIGU EDINU DIššI- DUMA EDűTU EGALTURRű EGERTU EGRU EGUBBű EGűTU KALLU KâMA KâME EKANNAM KâNU EKDU EKELTU EKKIMU EKLETU EKLIš EKLU EKMU KURRU ELALLU ELAMA ELAMAN ELAMITTU ELAMKU ELAMKű ELAMMAKKU ELAPű ELAPűA ELAT ELâT šAMę ELAT ELDU ELEP BURU ELEPPU LIBBI ELIš ELIš ELIU ELIU ELLA-Mę ELLATU ELLEM ELLIM ELLIPU ELLU QAšDU ELLU ELLU ELLű AMMAR KIšKANű MUSKU SAMULLU ELMUšU ELTU MADDATTI EMAMMU EMBâ EMERU MIDU MIQTU MIQU EMITTU EMMEA EMMERTU EMMERU EMMI EMMIš EMQIš EMQU SISU EMQU EMRU EMRU EMšU QIšUBBIš EMUM QAMMA QATTAM EMUšUTU ENANNA PUQQU ENEN ENENNA ENGISű ALTAPPű NUKUR šINNI ENGURRU ENIN ENINNA ENINNI ENNA ENNETTU ENQU ENšIš ENšU ANšU MAKIU ENšU ENšU NAšű ENZU EPER šAšš EPERIš EPRIš EPERTU EPERU EPRU IPIRU EPERU EPINNU PIRU DULLI IBšU MUNDA MUQTABLU EPIšTU PIšU EPPEšU EPQU EPRU EPšETU EPšU EPUšTU EQBU EQLU ERBâ ERBE ERBE šERET ERBET ERBETTU ERBîšU ERBIU ERBU ERBU ERBű šAMšI EREBU EREQQU UMBU TALLAKTU EREQQU šAMę EREQQU EREQQU EREšš EREšU EKKALI RIBTU ERIBű RIBU RIBU ERIJ ERIM ERIMMATU ERIMTU ERINNU ERINNU ERîš ERIššI- ERIšTU RIšU RIšU RIšU ERIU ERIUM ERMI ERMU ERPETU URPATU URPU ERQU URQU ERQU ERRETU ERRETU ERRETU ERRU ERRU ERRU GAMIRTU ERRU KABRU ERRU QATNU ERRU ERRUTU ERSUPPU ERšA UNGű ERšEMMU ERšEMšA UNGű ERšU ERšU ERšU ERšU ERšU ERIšTU ERšU GIGALLU ASSU PALKű šALB ERšU ERšU ERűTUM ESERTU ESIRTU ESITTU ESITTU ESLU ESRU šANű EMTU ELEPPI ENTTU ENTU INTU PIZAL URTU EšER EšER EšIRTU EšIUM EšMEKKU IšMEKKU ISMEKKU EšQU EšRET EšRU EššEBU QADű EššEBU EššU ETALLU ETALL ETELLU ETELLUTU ETELL ETTU EMMU EWURU EWURUMMA EWUR EYAKKU šęTU NAPARšUDU EZIB EZUB EZZIš EZZU GABADIBBU GABARA GABBU GABBű GABBUBU GABRű GABű GADę GADU LIBBI ISSI GADU GADű GAGű IšQILLATU GALL GALLABTU GALL šAMę GALL GALL GALL GALLű GALű GAMARRU GAMARTU GAMLU GAMMALTU GAMMALU GAMMARU GAMM DUTU GAMMILU GAMRU GANA GANN GANNAN GAPNU GAPPU GARB GARINNU GARI GARI GARű QAšIU QARS GAšRU GELDU GELZULU GERGIššU GERKINAKKU GERRU KERRU GERRU GERRU ARTU GERRU šARRI GERRű GERSEQű GIDLU GIGALLU GIGALL GIGUNű GIGUNű GILDU GILITTU GILLATU GULLULTU šILLATU GILLU GILšU GIMILLU GIMLU TUKTę GIMILLU MUTTU GIMILLU GIMILTU GIMIRTU GIMRU GINâ GINű SATTUKKU GINű GIRIGUBBU GIRIMMU GIRI GIRRU GIRTABLILű GISKIMMU GIšALLU GIšBURRU GIšGI GIšGIššU AššU UMMU URRU GIšIMMARU GIšIMMURU GIšIMMARU GIšNUGALLU GIšPARRU GIšRU TITURRU GIšRU GIššU GITM GITM GITP GIZILLű GIZILű GIZZU GUBBU GUBBU GUBLA GUGALLU GUGALLU GUGALLU GUGALL GUKKALLU GULA GULGULLATU GULGULLU GULLUBU ETTU GUMMURU GUNGUL GUPNU GUQQANű GURPISSU ULIAM GURPISSU GURRUDU GURRU GURRUTU IPTU GURUTU GUZA GUZALLU GUZALű GUZAL GUZIPPU GUZIU UšTARU ABANNUTU ABARA ABBAQ ABBA ABBILU ABBILU ABBULU ABBURRU šALL ABULLU IBILTU ADAššU RIšU ADDâNU ADDű ADîš ADIU ADűTU RATTA AIATTU šURIBTU AIATTU BIRU AKIMTU ALBU ALGATű RUQQU ALIQTU LIQU šARR LATTI ALLANI ALLIMU ALLU ALLU ALLULâ ALLUPTU LAPTU QURPISSU ALLUPTI ALLUPTU ALLUPU ALLURU ALLUT ALQU ALUPPU ALZU AMIš AMIššERET AMMAR AMMU AMšAT AMšU AMUSSU AMUSSU DIALECT ANDUTTU ANNAKA DIALECT DIALECT ANNIU ANQU ANTU RAPDU LASMU PIRU ARAPTU ARBAKANNU IRGINU ARBAKKANNU ARBAQQANNU ARBATU ARBIš ARBU ARBU ARBU ARBUTU ARDU ARDUTTU ARGULLU ARGULLU ARRU ARIMTU ARINTU ARIšTU ARIšTU ARMU ARPIš ARPIš ARPU šTEš ARRIRU ARRU ARRUšU ARűBU ARURTU NAPšUTU ARURTU ALTU ALTU ASIRTU SISU ASRU ASSU BATTU INNU AšADDU AšADDU AšADU ALTU UššU AššURU ATANNU ATANU ATNU ATTU AYYALTU TUQM DIALECT EDűTU REBU ESRU DIALECT IBIšTU IBSU IBTI DIALECT IDâTU IDűTU ILAKKU HILAKKU ILIBű ILID ILPU ZIZIBU ILPU ILTU INIQTU DIALECT INNU INQU INQU IMMERI DIALECT INQU DIALECT INTU INZIRIBU šUMU LIBBI RATU GALLę LEMNI ARRU ISSUTU HISSUTU LULű šERTU ITMU ITPU ITTU ITTU UBAT UBBű UBTU UBTU UBTU LIBBI ULAM ULAM ULIAM ULMI ULQU ULTUPPű ALTAPPű ULTUPPU ULTUPPű šEPI ULUKANNU ILUKANNU UMBI UMMURU IRTU UMUš UMUšű UMUšUM UMUT AMURRIQ UMUT UNDUR UNZű KUPPę PARP šALGI UPPU UPPU UPPUDU UPšU UPTU URRI URBABILLU URBAKKANNU URBAQQANNU URBU URDATU URDATU UMMATU URIBTU URMU URRI URRU URšU URšU USARIKKU ANNU UššU Uššű UšTUPPU UTENNU UTENZű UTNű UTNU UTNű UTPU IMMU UZIRTU UZZű BILU IAMN IANNUSU IAPPű IAUNA IAUN IBAššI IBBARU IBBűM IBILU IBRU SALM IBRUTU IMTU EBARUTTU IBSű IBšU IPšU NAPARKű IDAT SIMINI SIMINI IDDANNA INADANNA IDDű IDIGLAT IDIRTU IDIšAM IGIARű IGIARű IGIARű IGIBű IGIGUBBű IGIRű IGISű IGIU IGIZAGGű IGRU IGULű ENUNNAKKU IKIMTU IKKANű IKKęM IKKIBU IKKU IKKű IKRIBU ILDAKKU ILDU ILIš ILITTU ILLIL ILLITU TALITTU ILLűMI ILLURTU ILLUTU ILLUTU ILMUšU NUMMUR QANNI ILTI ILTU ILTU ILUMMA IM-MAG IM-MAT IM-MATIM BILTI IMBű IMITTA IMITT IMITTU IMITTU IMITTU IMMANAKKU IMMATE IMMAT IMMATI IMMAT IMMATIMę IMMER šADDI IMMERU IMMU IMMU IMNU IMRIQQU IMSU IMTU RATTI šAPAL šAPLA šARR BATTATAYA ADűTI NAKIRI UZUZZU IRTI KETTI IRTI NAKIRI MATIM MEMM MIšIL RAMN MAQTU NAšPARTU DAGLU DAGLU PITTI QANNI MANű QEREB RAMN SULUMMę IBTU IPPIRR IššI šULMI ALIK šULMI INANNA INBARU INBU šA-LIBBI INBU ZAMRU INBU INBU INDU INGâ INGALLU INGANA INIMMű INNIDI INNINNU INNIRTI INNű INUM IPIRU IPIšTU IPPIRU IPQU IPRU IQNű EMUM IRARAZAKKU IRBU IRGILU IRIMMU IRKALLU IRKALLA IRKALLU IRNITTU IRNITTU IRTU IRTU IRTU UNNU UNNUTU ISIKKU ISIKKU ISILTU ISINNU ISINNű ISIRTU ISPILLURTU ISQU ZITTU ISSAR RABUTTU ISSI ISSI EKALLI ISSI KALLI ISSI LIBBI ISSI QANNI ISSI ISSI UZUZZU ISSI ISSINU ISSU ISSU ARAMME ISSU ISSU ISSU ISSU ISSU ISSU ISSU ISSU šAPAL ISSU šIDDI ARKI ISSU ISSU ISSURI ISSUTU URRI RABIU URTU IšARIš šIPTU IšARTU IšARU IšARU IšARU UMMUDU IšBURNATU IšDI IšDU UNNATU IšID ELEPPI IšID ELEPPI IšID šAMę IšITTU IšKU IšKU IšKU IšKU ALPI IšKURU IšKUš IšNUGALLU IšPARDU IšPERDU IšPAR IšPATU IšPIKKU IšPIKU IšPUTU IšQILLATU ISQILLATTU SILLATU IšQU IšQUL IššANű IššAšš IššI IšTAR IšTAR IšTAR IšTARTU IšTARU PLUR IšTAR IšTAR PLUR IšTAR IšTAR IšTEAT ššERET IšTIšTU IšTU IšTU ULTU ELUšTU ILTU ILTA ILTI IšTU AšARIš IšTU IšTU IšTUM ITELLU ITGURU ITGUR KURIBTU TABRIU ITILLU ITMű ITPU ITQU ITTELTU ITTI ITTILTU ITTIMA ITTIM ITTIMMA ITTű ITTU ITTű ITűTTU ITűTU IYARU IYYű IZBU IZIMTU ITTU UMMIR IZIMTU IZIRű IZRU IZUZZU IZZIRTU KABATTU KABATTU KABBULU PESSű KABBULU KABBUL KABDU KABD KABITTU KABSU KABSUTU KABTATU KABTU KABTU KABT KABű ALPI KADRU KADRU KADURRU KAGIšKARAKKU KAIAM MANU KAKKAB GULA KAKKAB MARDUK KAKKAB MARDUK KAKKAB šATTI KAKKABTU KAKKABU KAKKALTU KAKKIšATTI KAKKIšU KAKKU SAKKU KAKKU KAKKű KAKKUBU RABű KAKKUL ZIBLI KAKKULTI KAKKULTU KAKK KAKUGALLU KAKUGALL MUššULI KALAB KALAKKU KALAKKU KALAPPU KALABBU KALAPPU KALB KALB KALB KALBATU KALBU KALBUTU KALDU KALDU KALDű KALIš BIRKI KALKALTU KALLA KALLâM KALL šIPIRTI KALL KALLAT ŠAMAš KALL KALLAT KALLIU KALLULU KALLUTU KALL KALMAKRU KALMUTU KALű KALű KALű KALU KULLATU KALű KALU KALű MATU KALUMDU KALUMTUM KALUNDU KALűTU DAšPI KAMA KAMA KAMEššARU KAMEššERU KAMEššURU KAMîš KAMIššARU KâMMA KAMM KAMMU KAMMU KAMMUSU KAMMUSU KAMRU KAMR KAMSU KAMű KAMű KAMű KAMű KAMűTU KAMZ KANAKTU KANDU KANGIšKARAKKU KANIKTU KANKU KANNA KANNâ KANNAMA KANNAšKARAKKU KANN KANNIKU KANNIšKARAKKU KANNU KANNU KANNU KANNű KANNUšU KANšIš KANšU KANšU KANš KâNU KâNU KâNU KAPR KANZ KAPARRU KAPB KAPDU KAPDU KAPPI KAPPI KAPPU KAPPU KAPPU KAPRU KAPšARRU KAPšARRUTU KAPšARR KAPTARA KAPTARű KAQDâ KAQQAD šILT KAQQAD KAQQADU KAQQAR KAQQAR KAQQAR KAQQUDU KAQQUDU KAQQURU EQLU KISURRU KAQQURU KARAP LIBBI KARARű KARAšU KARAšű KARBU RIBU KARKITTU KARKU KARMIš KARMU KARMU KARMU KARRI KARRIšTUM KARRU KARRU KARRU KARS KARšU KARTAPPU KARTU KARű KARű KâRU KâRU KASILAQQU SIRU KASKA KASPU KASPU KASű KASű KASű âTAM âTIš âTTAM IRTU IDAKKU KAšARU KAšDU KAšITTU KAšKAššU KAšRU KAššAPTU KAšš KAšš KAšš KAšš KAššU KAššUDU KâšU KAšUDű KATAPPű KATIMTU IRTU PESNU KATMU KATRű KAYYAM KAYY KAZB KAZRU KAZRUTU KAZZIDAKKU KELTU ANNU NűTU KEPű KERKU KERKU KERR KERRU KARRU KETTU KETTU KETTU TTUMA KEZRETU KEZRU KEZR MINIMM ANNIMMA DANNATI DANNITI NAGMIRI MINIMM RIKS URKî KIAK KIAM KâšU KIBALTU KIBALű KIPALű KIBARRU KIBB KIBLU KIBR KIBR KIBRU KIBSU KIBšU KIBTU KIDINNU KIDINN KIKAMUNU KIKARPU KIKKISU KIKKIšU KILALL KILALL KILALL KILATT KILATT KILI KILIDAR KILLAL KILLU KILPU KILPUM ATARTIMMA SIMIN KIMA KIMARRU KIMILTU KIMIRTU KIMKIMMU KINKIMMU KIMRU KIMTU QINNU KIMTU KIMűTU -KINA NANNA KINATTU KINATT KINDABASSU KINDABAššE KINDABASSE KIDAPASSE KINGALLU KINKUM KINGU KINKUM KINNANű DIALECT KINN KINN KINNAšKARAKKU KINNIKęM KINSIKKU KISSIKKU KINSIGU KINZIGU KINšU KIPDU KIPILU KIPLU KIPPATU KIPPU KIQILLUTU KIRASSU KIRI TILLITI KIRIMA KIRIMMU KIRINNU KIRISSU KIRIU KIRű KIRKU KIRRU KIRű LIBBI KISALBARAKKU KISALLU KISALLU KISALLU KISALLU KISALM KISELLU KISITTU KISKILILI KISL KISMU KISPU KISUKKU ALLU IPTU AMMITI LIBBI KIšADU TIKKU KIšADU KIšITTU KIšKATTű KIšP KIšP KIšPU KIšP KIšRU KIššATU KIššATU KIšš KIšš KIšUBB KIšUBBIš KIšUBBű KITKITTű KITMURU KITR KITRU KITTU KITTURRU KITTURRU KITTURU KINTURRU KATURű KITű KITULLU RUQQU KIZAL KIZIRTU KIZű KIZZU KIZZU šARšUDU KUBBű KUBBű KUBR KUBRU KUBš KUBšU KUBšU KUBUKKU KUBUKKU KUBUš KUDIMMU DUNU KUDURR KUDURRU KUDURRU KUDURRU KUDURRU KUDURRU KUGRű KUGURű KUIMMU KUKKUPU KUKKUšU KULB KULLAT KULLATU KULLU KULLU KULLU KULT MAšKUNU RUTU KULT KULU KULUM LIBBű KUMű KUMURRű KUNšU -KUNU KUNUK KUNUK KUNUKKU KUPARTU KUPPű KUPPű KUPPU KUPPű KUPRU KUPURU KURANGU KURAGGU KURB KURDIššU KURILLU KURKű KURKű KURRU KURRU KURSINNU IPTI EQLI KURű KURUNNU KURUPPU KUSARAKKU KUSARIKKU KUSP KUSSIU KUSSű KUSUP DIšPI URTU KUšARI KUšKUGALű KUššU KUšT KUšű KUTALL KUTALLU KUTTIMMU KUTTIMU ARRAPU KUTUMMU KUZALLU KUZB KUZB KUZBU KUZIPPU KUZUBTU KUZZALű QABű LIDU BAšLU MILU MILU GITM ASSU LAMDU MAMM MANę MIMMA ABITI QURBU šALMU LIBBI UNNUBU ITTU APPI APPU LABâNU BATU LABB LABBATU LABBIš LABBU LABBU LABBU LABBUNU LABBUTU LABERTU LABI BINU LABIRTU LABITTU LABKU LABL LABN LABNU LABRU LABTU LABű LABű LABű LABUSSU LâDU DUNU ANNU INUTU INUTU LAKű LALIU LALL LALű LAMA UššU LAMASSU LAMMU LAMMUDU LAMMUNU LAMNU LAMUT LAMUTTU MIšI LAPAT ARMANNI PITU LAPLAPTU LAPTU LAPTU LAPUTTű LAQALAQA LAQLAQQU LAQű QANű LAQű LARSA šANű SIMU LASMU MUNNARBU LASMU LASSAMU LASSUMU LAššU LAššU LâšU LAWű LAWű LAZZU LAZZUZU BINU LEBű LEMA LEMNU LEMNUTU LEMUTT LEMUTTU LEQű NADű UZNU YűTUM LIBâNU LIBB LIBBI GIšIMMARI LIBBU LIBBU LIBBU šAšPULU LIBBű LIBBU KALLI LIBITTU LIBNU LIDDATU LIGINNU LIKALKA LILâTU LâTU LILI LILLATU LILLU LILL LILű IRTU LIMűTU LIPâNU LIPIššATI LIPIT ERRA LIPIT LIPITTU LIPPIT ERRA LIPPITU LIQTU LISMU LISNU LIšT LITI LITU LITKU MALTAKTU LITMUDU LITTU LITTU LITTU LITTU LITTU LITT DARI LUBBUšU LUBK LUBKU LULIMMU LUMMUDU LUMNU LIBBI LUMNU LUPPU LURINTU NURMű LURMU LUTTU ATTA ATTUNU ASSU šARU ALTU ALTU ASSU MABTUQU MADAKKU MADAKTU MADBARU MADBURU MADDU MADEN MADGALTU MADGALU MADGULU MADGULU DIDU MâDU MAGANA MAGANNU MAGANN MAGARRU MUGIRRU MAGARRU MAGARRU MAGAZZUTU MAGG MAGGU MAGGURU MAGRU MAGULű URIš IRTU IRTU NAQU ęMMA MAKA MAKALLű MAKANN šAQű KISU MAKIšTU MAKILTU MAKK MAKLULU MAKL MAKNAKTU MAKRAKU MAKű MAKű MALA MALA MALA MALDA MALDU MALę IRTI MALę LIBB MALEMM AMTU MALI LIKTU MALIKU LIKU MALKU MALKU MALL MALL MALL MALLATU MALTAKTU MALTAKTU MALTű MâLTU MALű MALű LUKU MAMLU MUTTALLU MAMLU MAMMA MAMMAN MEMM MAMMAN MAMM MAMM MAMMU MAMMű MâMU MANDA MANDU MANGU MANGU NITU NITU MANNAGU MANNU MANNU MANNUM šANű MANű DANNU MANű QALLU MANű GARGAMIS MANű MANű šARRI MANű MANű MâNU MANZ MANZâT MANZIAT MANZ MANZű MAPP MAQALT MAQAL KUPPę MAQD MAQLű MAQL MAQQABU MAQQADU MAQQ MAQQ MAQTU šATTI -ABI BANI BANî DAMQI DAMQI DAMQ GALL ABBATI DűTI ALPUTU MARDű šATTI DAMQI šARRI MAR' MARD MARDű MARDUK MARKASU MARK MARQ MARQ MARQU MARRARU MARRATU MARRATU MARRU MARRU MARRU MARšU MARTIANNI MARTű RABű MARű MARű MARU MARUšTU MARUšTU UTTU RUTTU MAR' MASAPPU MASENNU MASIKTU MASIU MASKU MASLA MASLA MASLAQTU MASNAQTU MASNAQTU MASRADU MASRA MASRE MASSAKU MASSAKU MASS MASS MASS MASSU MASSű MASSU MASű SUNU ADDU šARI ALLU ABULLI QABLI ARTU ALTU MAšAK ARRABI MAšAK MAšAL MAšARRű šARTU MAšDA MAšDU MAšENNU MAšENNU ULDUPPű ULTUPPű MAšKAK MAšK MAšK MAšK MAšKITTU MAšKU MAšKUNU MAšKURU MAšLű MAšQ MAšQIUM MAšQű MAšQ MAšRAKTU MAšRű MAššâNU MAššU MAššULTU MAšTAKTU MASSAKU STAKU MAšTAKU MAšTAKU MAšT MAšT MAšTű BILTI MATE MATI MATIMATIMA IMMATIMę MATIME MATIMę MATIMENI MATMATMA MATNU MATQAN ELEPPI MATQU MâTU MATUMMATUMMA MATURRU ALTU MAYYALTU MAYY MAZIU MAZLUQU MAZRA MAZRUTTU MAZR MAZű MAZű MAZű MâZU MAZZAR MAZZASSU MAZZ MAZZ EKURRI MAZZű IšEšTU MEAMMU MEAT MEAT MEBA MAKS NIšIR MADDATTI ADDI KUPPę MEKKU MEKKű MEKű MELAMMU MELEMMU TILLU MELU LULU LULU MEMM MEMM MEMM MERD RęNU RâNU RęNU RęNUššU REšLU REššU REšTU REšTU REšU MERTű MESERRU MESERRU MęSU MęSU MESUKKU SUQU MEšLU MęšU TELLU TELL MIDDE MIDDUTU MIGLU MIGRU SIMMU NIšKU MIKRU MIKSU PAPPARM SAGGILMUD MILIKTU MILIKTUM MILKU MIMMA šUMšU MIMMA MIMMű MINDE MIND MIND MINDU MINIMM MINIMM ZUNNI MINűTU MISARRUM MISERRU TAMMA šARU MIšE MIšERTU MIšI MIšI MIšI NAMADDU MIšIL MIšIRTU MIšLA MIšL MIšL MIšLU MIššAM MITGURTU MITGURU ARTU MITHURTU KAKK TAQRUBTU MITLUKTU MITLUKU IRTU IRTU RATU IRRU MUMA MUBARRIMU MUBARRIU MUBASSIRU MUDABURU MUDAMMIQTU MUDBURU MUDDű PIRIšTI DűTU MUGABBîTU MUGABBű MUGGU MUGIRRU ADDű IRRU MUMA IRRU MUKABBîTU MUKABBű MUKANZIBTU DASSI DAMIQTI LEMUTTI MUKINNU MUKINN MUKKU MUKL MUKRU MULAMMIDU MULAMMIDU MULMULLU MULTA MULTA MULTAR MULTAR MULT MIQU MULT PIšU MULT šERTU MUMA MUMBIUM MUMMIRTU MUMMU MUMTALKU MUNA MUNABBű MUNAMMIRU MUNAWWIRU MUNDA MUQTABLU QARR MUNDALKU MUNDALK MUNNABTU MUNNABTUTTU MUNNAGRU MUNNAGR MUNNARBU MUNNERBU MUNTALKU PITQUDU MUNUTUKű MUNUTUKűTU MUNZERR MUNZIQU MUPADDű MUPASSIRU MUPA MUPAššIR MUPAššIRU QADU QARU MUQIPPU MUQQADU MUQTABLU NISQI RADDU MURAššű RNISQU RNIšQU MURű MURU LIBBI MURU QAQQADI MUSARRUM MUSARű MUSâTU MUSSA MUSSA MUSSUKU ALLU ALLUTU APPIU MUšA LITTU MUšALLIM MUšALLIMU MUšANMIRTU MUšARKISU MUšARU MUšARű MUšAšN BIRTU BIRU NIQTU MUšERITTU RITTU ZIBTU ZIBU UššU MUšK MUšK MUšKű MUšLA MUšLA MUšLA MUšLALA MUšLALA MUšLALILLU MUšLU MUšPALU MUššIPU MUššU MUššUKU MUššULTU MUššULU MUšTA MUšTA MUšTA ALQU MUšT MUšTAP MUšTAP MUšTAR MUšT MIQU MUšT RTUM MUšT šERTU MUšTINNU GALL šUBU šUBU MUšUTTU INQU UMMU MUTINNU MUTIRRU MUTQ MUTQű MUTTABBILU MUTTABILTU MUTTALIKTU MUTTALIKU MUTTALKU MUTTALLIKTU MUTTALLIKU MUTTAPARšIDU MUTTAPRAššIDU MUTTAPRIšU MUTTARRITTU MUTTARRITU MUTTARRűM MUTT MUTTAššI MUTTATIKU MUTTIš MUTTU MUTTUTU MUTU MUZZAZU MUZZIZU MUNZIZU MAZZIZU MUZZERR MUZZER MUZZIBU NABALKATT NABALKATT NABALKATTU NABALKATTU NABALKUTU NABALKUTU NABALKUTU BALU BARTU NABN NABRARű NABR NABű NABű NABURRU NADB NADB NADB NADBAKTU NADRU NADű TAKLU NADű NADű NâDU NADUNNű LAPU NAGABBIš NAGARRURU NAGBU NAGBU NAGBU NAGBU NAGG MAGARRI NAGG MUGIRRI NAGG NAGG NAGI EKALLI GIRU NAGIU GAZR NAGLABU GALL NAGLABU NAGLUBU NAGű NAGű ALAPTU ARBUšU ARMUMU ARMU ATIMMATU LAPTI LAPTU LAPU NAPTU PAšQU šUPšUQU NAKA NAKDU KISU NAKKAPTU NAKKAPU NAKKARU NAKMARU NAKMURU NAKRAMU NAKRIMU NAKRU NAKTAMU NAKUARU NAKUTTU NIKITTU NIRRI PULU NALBâN NALBANTU NALBANU NALBAš NALBATTU NALšU NâLU NAMADDU NAMARKű MARU NAMBA NAMBA' NAMBATTU NAMB NAMB AšTU NAMIRATU RATU NAMIRTU NAMIRU NAMK NAMMAššű NAMMAšTű NAMPAšU NAMR NAMR NAMRIRRU NAMRIš NAMRU NAMS NARMAKTU NAMšű NAMTALLűM NAMű NAMULLU NAMURKU NAMURRATU NAMURRU MURTU MURU MURU NAMZ NANDURU RAšBU NANDURU NANI URNű NANI NANN NANNARTU NANNARU NANN NANTALLű NANZ NAPALSU PALű NAPARKű NAPARKű NAPARšUDU MURSI NAPIšTU NAPLUSU NAPLUSU NAPPA NAPP NAPPA PARZILLI NAPPA SIPARRI NAPP NAPP NAPPALTU NAPPALTU BISQU NAPPAšU NAPPILLU BURDIšA NAPPILU PILU NAPP NAPPű NAPPU NAPRAKU NAPRA NAPRUšU NAPRUšU NAPšALTU NAPšARU NAPš NAPšAšTU NAPšILTU NAPšU NAPšU NAPšURU NAPšUTU QATű NAPšUTU NAPTANU NAPT NAPTű NAPTUNU ARTU NAPű NAPű NAQALLULU NAQBARU NAQBURU QIDU NAQM NAQQ NAQRABU NAQű NARGALLU NARKABTU NARKABU NARMAKTU NARRUBU NARű NARUQQU NAR'ANTU NASA NASI NASIšTU NASKU NASKU NASLAMU NASM NASPANDU NASPANTU NASPATTU NASPITTU NASPU NASR NASSI MADU RAPTU KAKKI QAšTI SAMMę SAMMű NAšALLULU NAšBA NAšPAKU NAšPAK NAšPANDU NAšPANTU NAšPARTU NEšPERTU NAšPARTU šIPIRTU šIPRU NAšPARTU NAšPARTU šULLUMU NAšPARU NAšRU NAšTUQ NAšű NATB NAWIRATU NAWIRTU NAWRU NAWű NAYYABTU NAYYAKTU NAZZ 'IKU 'ILU BERTU BURU BERTU BERU SAGMEGAR ŠULPAEA BETTU NEBR NEBű NEBű NEBű BURU NARKABTU NEKELMű KEMTU KEMTU NEKRU LEPU MATTU MEQU NEMRU ANNAMRU NIMRU NEMRU MUDU MULU MUQU NENTű ELAPPI PERETU PEšTI PEšTU PEšU NEPTű NEQELPű NEQELPű NERRUBU LAKę NęRU RUBTU RUBU RUBU NESű NESű NESű šAKKU NęšU šUPU ZUNNI NIBűTU NIBZU NIDIN NIDINTU NIDITTU NIDNU NIDűTU NIGI NIGűTU ISTU NIKILTU NIKKASSU NIKLU NIKLU NIMBU NIMGALLU NIMRU NIND NIND NIND NIND NINGűTU šAMšATU NIPI šAMšI NIPILTU NIPILTU NIPQ NIPšU NIPšU NIQITTU NIQIU SURQINNU TAQRIBTU NIQIU NIQIU NIRIT NIRITE NISABA NISAGGU NISAKKU NISANGU NISANN NISANNU NISANU NISI NISKU NISQU NISSABU NISSANNU NISSANU TTUM IRTU LIBBI ULLű TASP KALLI NIšKU NIšKU NIšRU NITIRU NITKU NIZIQTU NUARTU NUBALLU NUBATTU NUBű NUGGATU ATIM AKLI ATIM AKLI ATIM ATIMMATU ATIMMU ATIMM NUKARIBBU NUKKULU NUKKUSU NUKURTU NUKUššU NULL NUMMUR KABATTI NUMMUR NUMMURU NUMRU KITTURRI šAMšI NURMű NURRU NUSSU NUWWURU NUWWURUM PABILSAG PADAKKU PADDI PADű PâDU PAGLU PAGR PAGRU PAGű PALAGGU PALAQQU PALGU šARRI PALKA UZNI PALKű PALLISSU PALLIšU PALšU PALű PALű šATTI NIšAM PAPALLU PAPP PAPP PAPP PâQU PAQUTTU PARAKKU PARAS PARAS PARDIš PARDU PARG PARG PARG PARIANGU PARIKTU BIRTI PARKIš PARKU PARKULLU PARRATU PARRISU PARRI PARRI PARRU PARSU PARšAM PARšA PARšUM PARšUM PARšUMU PARű PARű PARű MAšKU PâRU PARUMAš PARUTTU PARZILLI PARZILLU PASNAQU PASPASU PASRU PASSU PASSURU UDDU LATTI PAšALLU PAšARTU PAšI šIRU PAšQU ZAQRU PAšRU PAššIššU PAššUR GERRU PAšš PAšű PâšU PAšULTU PATARRU PATI PATIU PATR PATRU PATRU PATTU PATTű PATT PATT PATT PATű PATű PATű PATű PATű PAZRIš PAZRU ETTU PELLUDű PELű PELű PELű PENNIGU PęNU PEQQű RETU PERKU PERRU PERSU PERšA PERWU PESNU PESSű BIRKI QURUBTE ALLU PETTU PETű PETű PILAGGU PILAQQU PILISTU PILKU PILLű PILPILâNU PILPILű PILšU PINNU PIPILű PIPPILű QATTI PIQDU PIQITTU PIQTATTI PIRIGGALLű PIRIKTU PIRILTU PIRI PIRIšTU PIRITTU PIRI PIRI PIRRU PIRRU PIRRU PIRSU PIRSU PISANNU PISN PISNUQIš PISNUQU PISSATU PIšANNU PIšRU PIššATU PIšTU PITENNU PITILTU PITIQTU PITTI PIZALL PUDRU PUGGULU PUGUD IZZARU PUKKU PUKKURU PULQU PULU PULU PULUKKIš PULUKKU PULUNGU PUQQU PUQUDDű PUQUTTU PURATTU PURS PURS PURšUMU PURšU PURUSSű PUSSUMU PUSSUNTU PUSUMMU PUSUMTU UDDU šBAšL PUšKU PUšKU PUšQU UPNI PUTRU QABALT QABALTU QABASSI QABASS QABL QABASS QABASSU ABUNNUTU QERB QABASSU QABBIRU QABLA QABL QABLI QABL QABL QABLU QABLU QABLU QABLU MADBARI QABLű QABRU QABSI QABSI QABSU QABű QADISSU QADű QâDU QALIU QALLASSU QALL QALLU QALLU QALLU QALLU QALLU QALLű QALLULU QALLUPU QALPU QALű QâLU UPPI QANDALű QANNI QANNUNTU QANNUNU QANű QANű QANű QANű QâPU QâPU QAQQAD QAQQAD QAQQADU QAQQADű QAQQARIš QAQQARšU QAQQARU QARAN AJILI QARBATU QARBATU QARDAMMU QARDIš QARDU QARD RIBU QARNEP QARNU QARNU QARNU QARR QARRIšU QARRU QARSU QARű QARIU QASSU QASSU QAšDU QAšD QAšTU KIšPU QATNU BULTI INBI QATNU QATTANU QATű QATű QATű QATű YIPU QAYYAšU BIRU QEBRU QERBIš QERBU QEREB QERSU QERű QâšU QIBI RADę QILTU QIMMATU QINNATU QINNAZU QINNIš QINNIš QINNU QINNU QINNUTU QIRMU GILDI QIRMU QIRSU QIRSU QIRU QISSU QIššATI BAšL QIšš BAšL QIšš MARR QIššU QIššű QIšTAM QIšTIš QIšTU QITBULU QITRUDU QUBBű QUBIRTU QUDAšTU QUDASSU QUDDUšU QUDNI QULIPTU QULIPTU QULL QULLIU QULLU QULMű QULPU QUMBUTU QUMMű QUNNABTU QUNNABU QUNNUNU QUPPű QUPPU QUPPű QUQQUB QURBIš QURBU QURB QURDU QARD QARRAD ZIKR QURDU QURPISSU QURQURRATU QURQURRU QURQURRU QURQURR QURRUBU QURSIPU QURšU QURUBTU QUššUDU QUTANDU QUTNU QUTRU QUTTRU QUWWű ENZI IMTU GAMMALI IMMERI INTU ABULL APPI AšKAPI BATQU ALZI DANIB EšERTI ANšę KALL KALLî KARM KARMI KIRIE MAšKI NUKARIBBI ALLI PIRR RAKSI SASINNI SUKKALLI IBTU šIKK šIKN TALLAKTI RAPš RAPšATI šAMšI RABBIš RABBU RABBU RABBűTU RABI RâBIš RABIU RABRAB RABű RABű RABű RâBU RâBU RABűTU RADDU LITTI RADPI RADPU RADű RâDU RAGGIMTU RAGGINTU RAGGIMU RAGGU RAGINTU RAKK RAKK RAKKUBU RAKSU RAMAN RAMAN RAMANKA RAMANKI RAMANKINA RAMANKUNU RAMANNI RAMANNU RAMANšA RAMANšINA RAMANšU RAMANšUNU RAMKU RAMM RAMű RAMű RâMU RAMű RâMU RâMU RAPASSU RAPPU RAPšU RAPšU RAQQIDU RAQQU RAQQU RAQQ RAQRAQQU RAQR RAQű RâQU LIBBI UZNI RAšBU RAšű RAšű RAšű RâšU RATTITU PISANNU INDU REBű REDű REDű DűTU MANNI RAšű RAšű RAMIN RęMU MUTTU SINU LIBBI šARR NAšű šęTU ZAKű RIDDU RIDPU RIGIM ADAD RIGMU RIKASU RIKBU RIKBU RIKBU RIKBU RIKBU RIKBU RIKIBTU RIKIBTU RIKIBTU RIKIS GERRU RIKSU RIMKU RINKU RIPSU RIQIU RIQQU RIQQ IPTU IPTU RITKUBU RITP RITTU UBTU RUBBU RUBBU RűBTU RUBU RUBű RUBűTU RUBűTU RUGBU RUGGUBU NUTU ELEPPU RUPšU RUPULTU RUPUšTU RUQQI UZNI RUQQU RUššű RUšUMTU RUšUNDU RUšUNTU RUšUNDU RUšUNTU RUTT RUTTU IBTU UBTU SABIRRU SABS SADDU DIDU SADIRTU SADIRTU SADRU SAGBű SAGDILű SAGDILűM SAGULLU APTU ARGű ARšUBBUM ARTUM ERTUM ERTU IRTU IRTU IšUM MAšTU SAKINNU KINU SAKKINU SAKKUKU SAKLU SAKRUMAš LIMU SALM SALMU SALQU SALUPPU DIRU NšER NšER ššERET SAMDAKKU SAMîš SAMKU SAMM SAMMű SAMMU SAMNU SAMNU SAMR SAMTU SAMű SAMű SAMUNTU SANBUKU SAND SANGILű SANGű SANG SANKU SANTAK SANTAKKU SANWARTU SAPANNU SAPARRU PINU SAPLIš SAPP SAPQU SAPSAP SAPSAPU SAPSAPU SAPSUPU SAPUL SAQQAYA SAQQU SARARTU SARI SARRAMTU SARR SARRU SARRU SARRURU SUPPű ALLű SARTENNU SâRU SASIN SASINNU SASIN šILT SASIN SASSIN šILT SASSIN SASIU SASSAPTU SASSATU SASSU SASUPPU SASűTU SATARU SATTAKKU SATTUKKU SEBâ SEBE SEBE šERET SEBET SEBETTU SEBRU SEBű GALLU KIRU SEKRET EKALLI SEKRET SEKRUTU SELLU SERD SERDU SERR SIBBU SIBKARű SIDDU SIDIRTU SIDRU ILTU SIKIN NAPIšTI SIKIPTU SIKKATU SIKKű SIKKUTU SIKRU SIKRU SILI SILLU SILQU šUBę SIMANNU SIMANNU SIMMA SIMMILAT SIMTU SIMUNU TUQU SIMUNU SIND SINDU BIRTU SINDU SINDű SINNIš SINNIšTU SINQU SINUNTU SIPARRU SIPITTU SIPPAR SIPPU SIPRU SIQQURRUTU SIQRU šűTU SIRDU SIRIAM SIRIMTU SIRQU SIRRIMTU SIRRIMU PARű SISINNU SISSű šEPI URTU SUKANN SUKINNU KINU SUKKIR SUKKUKU SUKKUK SUKURTU SULLű SULLű SULLű SULLUMU SULű SULű SULű SUMAKTAR SUMM SUMMATU SUMMIš SUMMU SUMMU SUMMUNU SUMQU SUNDURU SUNNUQU SUNNUšU SUNQU SUPARGILLU SUPPű SUPPű SUPPű SUPPU SUPű SUPU SUPURGILLU SUPURGILU SUQQU SUQTU SURDű SURDű SURMA SURQ SURQINNU SURR SURR SURRI SURRIš SURRU SURRU SURRű SURRUDU SURSURRU SURSURTU SURSURU SűRTU SABINNU SABINNUTU SABINNUTU šA-š SUSAPINNU SUTTINNU SUTINNU URTU EKALLI ELEPPI UPšI QASSI šARRI šARR ABBUB ABBUT ABBUTU DAMQ BIRU BITU ABTU ABűM ADDU ADUQ ARTU ITTU ITTU URTU URTU ALAM ALBAT ALBAT ALILTU LILU MUTTALLIKU LILU ALINTU ALIPTU ALLU ALLULU ALLULU ALLUMMű ALLUMU KAQQIDI ALME KUSARIKKU ALMU ALMU ALMU ALPU AMAD AMDU AMIU ANDURU APIU RIRU ARMU ARPIš ARPU ARPU ARPU KASPI ARRATU ARRITU ARRU GARű UMTU RABI ERTU EHERTU ERTU ERMU ERRAT ERRETU ERRETU ERRETU ERRU ARRU ERRU ERRU ERRU GUšURI ERRU ERRU QINNI ERRU šADî ERTU šAMšI šAMšI IBITTU IBTU IBTU IBTU APPI IBTU NIGGALLI IBTU IBTU TULę IBTU IBTU IBűT IBűTU IDâNU ITTU ILIPTU ILIPTU ILLU IMDATU IMITTU IMITTU IMMITTU INNAR INNARABU IPPAR IPPATU šAšš šEDű šURAT IRIPTU IPPU QABLI QABLI UBBű UDDę UDDURU ULLULU ULLULU ULMU ULULTU UMBU UMMIR UMMIRTU UMMű UMMURTU LIBBI UMRU UNDURU UPRU UPUR šEPI UPUR ILLI RITU URRIš URRU URRU URTU NIšA EPINNI IMITTI IMTI šAMMU IMTIU RIBI MANę ARTI NAšPARTU ALLI QULIPTU QURB SURDű šATTI šERRI MARTI LISSI ZUNNI ILTU šA-AKUSS šA-AKUSS šA-BILL šA-D šA-EPINNI šA-EQLI šA-GABęšU šA-GAR šA-GIšALLI ALLUPTI ALLUPT URDATI šA-IRTI šA-K DINI šA-MA šA-MANę šA-MA ARTI šA-MU T-ILI šA-P šA-P šA-PATT šA-P šA-QABLI šA-QASSI šA-QAšTI šA-Q šA-QURB šA-R šA-R šA-š šA-š šA-šIPRI šA-šIPTI šA-šUM šA-T MARTI šA-ZUMB šABALKUTU šABBALILTU šABB šABBI šABBU šABRű šABRű šABSIš šABSU šABSU šABSU šABSű šABS šABš šABű šâBű šABű šABURRU šADD šADD šADD BITU šADDAQAD šADDAQDA šADDAQDI šADDAQDIš šADDIDU šADD šADDű šADDű AšLI DIDAT AšLI šADű šADű šADU šAGALTU šAGGAšTU šAGAMM šAGAP šAGGAšTU šAGALTU šAGGAšTU šAGG šAGIGURű šAGIRURű šAGL APIš ARšUPPű ILLU LUQTU šAKARTU šAKIN šAKIN SIMINI šAKIN šAKIN KINU šAKIRRU KIRU šAKKA šAKKANAKKU šAKKIRU šAKKULLU šAKNU šAKN šAKR šAKRU šAKUDU KULTU KUSSU šAMšI šALAMDU šALAMTU MEAT EšRA šALAš ššERET šALB šALGU KUPPű šALGU šALGU LILU šALIMTU šALLARU šALLATU šALLA šALLU šALLUMU šALLUMU šALL šALLUTU šALL šALMIš šALMU šALMU šALM šALš šALšU ANIš šALű šALű šâLU šALUMMATU šALUSSU šALUšTU ERRU šAMALL šAMALLű šAMAN šAMAN SIRDI šAMNU SIRDI šAMAN šIRPI ŠAMAš šAMAšKILLU šAMAššAMMU šAMâTU šAMBALILTU šAMę šAMI šAMKATUM šAMLű šAMM šAMMANU šAMMI šAMMU šAMMUšU šAMNU šAMNU šAMNU šAMRIš šAMRU šAMš šAMšAM šAMšIš šAMšU šAMű šAMű šAMU šAMű šAMű šAMű šâMU šâMU šAMU šAMUKTU šANIU šANNUDU šANN šANš šANš šANšU šANű šANű šANű šANű šANű šANUKKATU ŠANűMMA šANűMMA šAPAL LIBBI LIBBI šAPAL šAPARGILLU šAPATTU šAPęLU šAPILTU šAPINUM PIRU šAPLA šAPL šAPL šAPL šAPLIš šAPL šAPLU šAPLű šAPP šAPPITU šAPPU šAPPULU šAPRU šAPR šAPTU šAPULLU šAQű šAQű šAQű šAQű šAQű šAQű šAQUMMATU šAQUMMIš šARAT KAQQIDI šARBU šARESSU šARIU šARQU šARRA šARRA šARRA šARR šARRATU šARRU RABIU šARRU šARRű šARRUTU šARR šARšUDU šARTU šARU šARű šARű šAMšI šASS šASű šAšALLU šAšš šAšš šAšű šAšű šUNU TIBNU URRI šATAM EKURR TINA šATTIšA šATTIšAM šATTU DIRI šATTU EššUTU šATTU šATTURU šATTUSSU šATű šATű TUNU šATUNU TUNU šAWAššAM šAZBUSSU BULTU šAZBUSSU RšERRUTU QURBU šEBű BULTU šEGű LABIš šELAPP LEBU šELEPP šELEPPű šELEPP šęLU LűTU šEMU šEMű šEMURU šENDU šęNU IZIRę SAMMę SAMMű šERNU šERQU šERRU šERšERRU šERšERRUTU šERšERUTU šERű šER' šIR' šEššA šEšš šEššERET šEššET šEšš šEššU šETTU šęTU NUBATTU šIBBU šIBIRRU šIBISTU šIBQ šIBQ šIBšU šIBšUTU šIBU DULLI MUKKINN šIDDI ARKI šIDDI šIDDI šIDDU šIDDU šIRI ITTU šIKAR ZINZARU šIKARU šIKIN šIKIN šIKIN šIKKATU šIKKATU šIKKATU šIKKű šIKKUK šIKK šIKK šIKK šIKNAT NAPIšTI šIKNU šIKRIš šIKRU šIKRU šILLATU šILLATU šILPU šILT šILTA šILT šILT ŠILT šILT šIMBIZIDű šIMMATU šIMMUGALLU šIMT šIMT šIMTU šIMTU šIMUMAKU šINA -šINA šINA šINIP šINîšU šINNU šINNU šINNU šINNU šINšERET šIPASSU šIPIK šIPIK šIPIR NIKILTI šIPIR NIKILTI KAQQIDI šIPKU šIPRU šIPRU šIPTU šIQDU šIQLU šIQP šIQPU ALPI šIRKU šIRPU šURUPTU GIRI šITASSű šITIMGALLU šITLU šITLU šITM šITMURIš šITMURU šITMURU šITPU šITQU šITQULTU šITQULU šITRU šITT šITT šITT šITTU šITTU IRTU šIZBU šIZű TINA TUNU šUBAB šUBILTU šUBTU šUBű šUBű šUBULTINBI šUBULTU BULTU šUBURRU šUDLUPU DűTU šUGGURU šUGű šUGű ARRURU ATTU UPPATU UPPUTU LIBBI šUILLAKKU šUKKALLU šUKLULU šUKNUšU šUKű šUKUDDU ŠUKUDU šUKUDU KULTU šUKURRU šULL šULLUL šULLUšU šULLUšUM šULM šULM šULMU šULMU šULPU TIBNU šULPU šULPUTU šULšAIA šULšU šULU LUKU QINNI šUMKU šUMMA šUMMA šUMMA šUMMA IZBU šUMMA šUMMANNU šUMMU šUMMUNU šUMRU šUMšU šUMšA šUMU šUNGALLU šUNK šUNN šUNNUšU šUNU -šUNU šUNU šAPLA šAPAL šUPLU šUPšUTU šUPTU šUPUK šADDî šUQAMMUMU šUQAMMUMU šUQDU šUQLU šUQULTU QURU šURDU šURINNU šURM šURPU šURQU šURRâTI šURRâTU šURRű šURRű šURRű šURRű šURRU šURšIS šURšU šURšUDU šURšUMMU šURUPPű šURUPTU SUMU šANU šUšIPPU šUšKALLU šUšR šUšRU šUššAR šűTU šUTA šUTABALKU BULTU šUTADDUNU šUTAKTUTU šUTARRU šUTATTUPU MUDU MUQU šURU šUTLUMU šUTTINNU šUTINNU šUTTU PARITTU šUTTU šADDę šUTUKKU šUTUMMU TURU TAAPšU TABAL TABB TABLITTU TABLU TABRâTI TABR TABSERTU TABS TADD DINU DIRTU TADMIQTU TADM TAGGERTU APšU ARBATU SISTU TIPTU KALTU TAKB TAKBITTU TAKILTU TAKILTU TAKILTU TAKILTU TAKKASSU TAKL TAKLU TAKN TAKNű TAKPIRTU TAKPU TAKRIM TAKR TALB TALBUšTU TALLAKKU TAMRIQ ZUQITI TALLAKTU TALLU TALLULTU TALM TALPITTU MARTU TAMGIRTU TAMGUSSU TAQRUBTU TUQUNTU TAMIRTU MIRTU TAMK TAML TAML TAMRIQ IRTU TAMš TAMTALKU TâMTU TAMű TAMű MURTU TANITTU TAPPI GERRU TAPPű TAPZIRTU TAQD TAQNU TAQRIBTU TAZZIMTU NINTU TARB TARBU TARBűTU TARDENNU TARG TARGUMANNU TARGUM TARGUMI TARGUMU TARINNU TARI TARK TARLUGALLU TARNUGALLU TARPAšű TARS TARšI TART TâRU TASKARINNU TASL TESL TASL TASRIRRU TASSU BUTUM LILTU MERTU TAšGERTU TAšILTU TAšKâTI TAšLIMTU TAšLINDU TAšNINTU TAšNű TAšNUNTU TAšPILTU TAšRI TAšR TAšR TAZBILTU TAZK TAZZIMTU UššU ELEPPI TEBű GIMTU GIRTU GIRTU LISSU TELP TELű TEMKűM TEMM TEMű TERRINU TęRTU RUBTU TEšű ZUBTU TEZZIMTU TIBBUTTU TIBKU TIBNU TIBűTU TIDINTU TIGILű TIGű ITTU TIKKU TILL TILL TILLU TILLUTU TILMUN TILP TILű LIATTAM TIMBUTTU TINIU TIRINNU TIRIPTU TIšE TIšQARU TITTU TIZQARU INTU ISSU TUBALű TUBKU TUBQINNU TUBQ TUBQU TUBQű TUDITTU ALLU TUKKANN IšKU TUKKANNU TUKKU TUKKU TUKKULTU TUKL TUKLU TUKšU TUKTę TUKULTU TULLű TULLULU TULű TUMRU TUMRU MULU TUNIMMU INTU KUNZU NARUQQU TUKKANNU MAššIU TUNIMMU TUPNINNU TUPPU TUPšARRU TUPšIKKU TUPšINNU TUPULLű TUQNU TUQUNTU TURBU TURMINABANDű TURRU TUKTę TURRU TURR TURT šARU TUTTU ABBI BUTTU APILTU ARDU ARKULLU ARPU ARRU IPLU LIBBI ULLUMâ UMMUMIš UMMUMU UPPI UPPI UPPU UPšAR UPšAR UPšAR EKURRI UPšAR EšERTI UPšAR ILLIL UPšAR UPšARRU UPšARR ILLIL UPšARR UPšINNU UPULLű UPULTUM URRU ILTU UBARTU UBBUBU UBBURU UBILU UBšUKKINAKKU UBURTU UDDI UDRU UDUGU UDUTILű UGALLU UGGATU INNU UMMIš UMMU ILTU UKKULU UKLU UKULTU UKUššU ULAMâ ULDU ULILTU ULINNU ULLâNU ULLI ULLű ULLU ULLU ULLű ULLűTU ULLűTU ULMU ULNU ULTU ULTU QEREB ULTU ULLA ULTU ULUšINMA ULUšINNU BUBBULI ERBE AMIš AšADDI šEššE šITTA TALITTI MAKKAL MAKKALű MAKKALűM MATU UMAMTU UMASUPITRű UMAšTU MATTI MATTI MIšA UMM-UMMI UMMA UMMâNU UMMâNU UMMâN UMMARU UMMATU UMMI UMMI UMMI UMMI UMMU UMMU UMMU UMMUQU UMšU MTUM ANNIU UNDU UNNUBU UNNUBU UNNUBU UNNUTU UNQU UNšU UNZAR UPLU UPNU UPPI UPPU UPPU UPPUTTU UPPU UPQU UQNű UQQUQU UQRU UQUP UQURATTI UQURTU URAR URBALILLU URDIMMU URDU ARDU URAD MUTTABILU URGULű URGULű URIDIMMU URIGALLU URINNU URKAT URKATU URKI URKIš URKUTU URMA URNATU URNU URNU URNUTU URQU URRA UBULLU URRU URRU URRUHIš URRU URšU URšU URUDű NAKKAPTI URUK URZINNU USPU USSU USSURRE USURTU ULTU URTU URTU UšBURRUDű UšMANNU UšMANNU UšMITTU UšPARU UšPARU UšPARTU UššER UššUPU RAKSU UššURU UššUšU UššU UšULTU UšUMGALLATU UšUMGALLU UTAR UTNANNU UTNINNU UTRU UTTARTU UTTURU UTUKKU UTULLU UTűTU UZIBBűM UZNU UZUBBű UZUZZATTA UZUZZU UšUZZU UZUZZU UZZATU UZZU UZZU UZZUBU UZZUQU WABARTUM WABRUM WABR WAKIL GALL WAKILTU WAKLU WAKL LIDU WAPű WAQű WARDATU WARDU WARKA WARK WARKATU WARK WARKU WARQU WARšU WARű WâRU WASMU WASPU šIPU WAšTU WATAR WATMU WATTURUM WERIUM WUššURU YALU YAMATTU YAMUTTU NUMIš YAPU YARTU YAšIBU šAPL ZABARDABBU ZAMARDABBU ZAMARDABBű ZABARDABB ZABB ZABBILU ZABBILU IMMERI KUDURRI ZABILTU BILU ZâBU ZAGINDURű šUMI ZAKK ZAKKű ZAKű ZAKű ZAKUATTI ZAKűTU TAKNę ZAMAR ZAMAR ZAMAR ZAMAR ZAMARIš ZAMB MIRU ZAMM ZAMMER ZAMMERU ZAMMUKKU ZAMMUKU ZAMRU ZAMű ZANBILU ZAND NINU ZâNU ZANZ ZAPPU ZAPPU ZAQNU ZAQPU ZAQPU ZAQQITU ZAQRU ZAQRU ZAQTU ZARPU ZARű ZARű ZARU ZARű ZâRU ZâRU ZARűTU RUTU ZAYY ZAYY ZâZU QISSABA NISSABA UZNI RMANDU ZERMATTU ZęRU ZIBB ZIBBATU ZIBB ZIBLU ZIBű ZIBű ZIKARU ZIKRU ZIKR ZIKURUDű ZILULLű ZIMB ZIMRU ZIMZIMMU ZINN ZINNU ZINZIMMU ZIPTU ZIQN ZIQNI ZIQNU ZIQPU ZIQPU ZIQPU ZIQQU ZIQQURATU ZIQQURRATU ZIQQUTU ZIQRATU ZIQTU ZIQZIQQU ZIRQUTU ZIRZIRRU ZITTU ZIZIBU ZIZRU UZTU ZUBLâNű šEPI ZUKAQ ZUKIQ ZUKű ZUMBU ZUMRU ZUNNU ZUNUNNű ZUNZUNU ZUNZURA ZUPPU ZUPRU ZUPRU ZUQAQ ZUQAQ ZUQAQ ZUQIQ ZUQQURTU ZUQQURU ZUQTU ZUQTU QUTU ZURU ZURUQQU ZURZU ZUZI ZűZTU

Thanks to SicInOmnibus for these words.

What next?


 

About Me | Contact | ©2004 Sean M Puckett