NEXI.COM

Seed Words for Suomi Slovenčina

SUOMEN KIELI WIKIPEDIA LOIKKAA VALIKKOON HAKUUN SUOMI OMAKIELINEN NIMI SUOMI ENGLANNINKIELINEN NIMI FINNISH RANSKANKIELINEN NIMI FINNOIS TIEDOT ALUE SUOMI RUOTSI KARJALA NORJA INKERI VIRO VIRALLINEN KIELI SUOMI EUROOPAN UNIONI PUHUJIA NOIN MILJOONAA SIJA SUURIMMAN JOUKOSSA KIRJAIMISTO LATINALAINEN KIELENHUOLTO KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUS KIELITIETEELLINEN LUOKITUS KIELIKUNTA URALILAISET KIELET KIELIRYHMä SUOMALAIS-UGRILAISET KIELET SUOMALAIS-PERMILäISET KIELET SUOMALAIS-VOLGALAISET KIELET SUOMALAIS-SAAMELAISET KIELET ITäMERENSUOMALAISET KIELET KIELIKOODIT OHJE SUOMEN KIELI SUOMI KUULUU URALILAISEEN KIELIKUNTAAN SUOMALAIS-UGRILAISEN HAARAN ITäMERENSUOMALAISIIN KIELIIN SUOMEN KIELEN PUHUJIA NOIN VIISI MILJOONAA HEISTä SUURIN ASUU SUOMESSA MUTTA VANHOJA SUOMENKIELISIä VäESTöRYHMIä POHJOIS-RUOTSISSA MEäNKIELEN PUHUJAT TORNIONLAAKSOLAISET NORJASSA KVEENIT SEKä INKERISSä JOSSA SUOMEN KIELI -LUVUN MITTAAN SUURIMMAKSI OSAKSI HäVINNYT SIIRTOLAISUUDEN MYöTä UUDEMPIA SUOMALAISRYHMIä SYNTYNYT EUROOPPAAN SEKä ETENKIN -LUVULLA POHJOIS-AMERIKKAAN JOSSA SUURIN SIIRTOLAISIA KUITENKIN KIELELLISESTI SULAUTUNUT VALTAVäESTööN SUURIN NYKYINEN SUOMEN KIELTä ULKOMAILLA PUHUVIEN RYHMä SYNTYNYT SODANJäLKEISEN MUUTTOLIIKKEEN TULOKSENA RUOTSIIN FONEETTISESTI SUOMEN KIELI YKSINKERTAINEN SILLä SIIHEN KUULUU VOKAALIN LISäKSI VAIN KONSONANTTIA MIKäLI ERäITä VAIN LAINASANOISSA ESIINTYVIä ääNTEITä LUETA MUKAAN KONSONANTTIEN VOKAALIEN SAMANMääRäISYYDEN JäNTEVää PUHE-ELINTEN KäYTTöä EDELLYTTäVIEN ääNTEIDEN VäLTTäMISEN SANANALKUISTEN -LOPPUISTEN KONSONANTTIYHTYMIEN PUUTTUMISEN SEKä VOKAALISOINNUN VUOKSI SUOMEN KIELI FONEETTISESTI ääNNEFYSIOLOGISESTI HELPPOA KIELTä SUOMEN KIELI VOIMAKKAASTI TAIPUVA AGGLUTINOIVA KIELI SANAJäRJESTYS TOISSIJAINEN LAUSEENJäSENTEN PERUSJäRJESTYS SUBJEKTI PREDIKAATTI OBJEKTI SISäLLYSLUETTELO PIILOTA SUOMEN KIELEN HISTORIAA SANASTON KEHITYKSESTä SUOMEN KIELEN SANAKIRJAT KIELIOPPITEOKSET MUOTO-OPPIA NOMINIT SIJAMUODOT POSSESSIIVINEN TAIVUTUS VERBIT MORFOFONOLOGISET TAIVUTUKSEEN LIITTYVäT ääNNEVAIHTELUT ÄäNNEOPPI OIKEINKIRJOITUS ÄäNNEJäRJESTELMä VOKAALISOINTU VOKAALIHARMONIA SANOJEN RAKENNE PAINOTUS OIKEINKIRJOITUS MURTEET LäNSIMURTEET ITäMURTEET MUITA MURTEITA MERKITTäVIä SUOMEN KIELEN MUOTOJA KATSO MYöS LäHTEET KIRJALLISUUTTA AIHEESTA MUUALLA MUOKKAA SUOMEN KIELEN HISTORIAA ITäMERENSUOMALAISTEN KIELTEN JOIHIN SUOMIKIN KUULUU YHTEISTä OLETETTUA KANTAMUOTOA KANTASUOMEA PUHUTTIIN SUOMENLAHDEN MOLEMMIN PUOLIN ENNEN AJANLASKUMME ALKUA KANTASUOMI SAAMELAISKIELET PUOLESTAAN VOIDAAN PALAUTTAA YHTEISEEN KANTAMUOTOON JOTA NIMITETääN VARHAISKANTASUOMEKSI SUOMALAIS-SAAMELAISEKSI KANTAKIELEKSI ITäMERENSUOMALAISET KIELET MYöHäISKANTASUOMI SAAMELAISET KIELET ALKOIVAT EROTA TOISISTAAN NOIN VUOTTA ENNEN AJANLASKUN ALKUA TäMä ERIYTYMINEN VäHITTäISTä TAPAHTUI PALJOLTI SITEN ETTä ETELä-SUOMESSA ASUNEET SAAMELAISET SULAUTUIVAT SUOMALAISTEN ESIVANHEMPIIN SUOMEN KIELI ERIYTYI MYöHäISKANTASUOMESTA OMAKSI KIELEKSEEN AJANLASKUN ALUN JäLKEEN SUOMEN KIRJAKIELI PERUSTUI -LUVULTA -LUVUN ALKUUN SAAKKA LäHINNä TURUN YMPäRISTöN LOUNAISMURTEISIIN KANSA PUHUI OMIA MURTEITAAN JOIDEN VäLISET EROT OLIVAT NYKYISTä SUUREMPIA EIKä YHTENäISTä YLEISKIELTä OLLUT LäHDE ABCKIRIAENNEN -LUKUA VARHAISSUOMEN KAUDELLA SUOMEA JUURI KäYTETTY KIRJOITETTUNA KIELENä TäLTä AJALTA SäILYNYT VAIN MUUTAMIA KIRJOITETTUJA NIMIä SANOJA LAUSEENKATKELMIA SUOMEN KIRJAKIELI SYNTYI USKONPUHDISTUKSEN MYöTä -LUVULLA PIISPA MIKAEL AGRICOLA JULKAISI ENSIMMäISET PAINETUT SUOMENKIELISET KIRJAT ABCKIRIA TESTAMENTI AGRICOLAN OIKEINKIRJOITUS PERUSTUI LATINAN SAKSAN RUOTSIN ESIKUVIIN ESIMERKIKSI ääNTEIDEN PITUUDEN MERKITSEMINEN EROTTAMINEN EPäJOHDONMUKAISTA TäSTä LäHTIEN VANHAN SUOMEN KAUDELLA JOTA KESTI -LUVULTA -LUVUN ALKUPUOLELLE SUOMEN KIRJOITUSTAPA KEHITTYI JOHDONMUKAISTUI MUTTA KäYTTö JUURI LAAJENTUNUT ALKEISOPETUKSEN KIRKON ULKOPUOLELLE SUOMEKSI KIRJOITETTIIN LäHINNä USKONNOLLISTA KIRJALLISUUTTA SEKä TäRKEIMPIä HALLINTOTEKSTEJä ESIMERKIKSI KANSALLE TIEDOKSI ANNETTAVAT ASETUKSET KANSA OSASI PERIAATTEESSA LUKEA MUTTA HARVEMMIN KIRJOITTAA LäHDE MIKAEL AGRICOLA -LUVUN ALKUPUOLELLA POLIITTISET MUUTOKSET AUTONOMIAN AIKA KANSALLISROMANTIIKAN AATTEET TEKIVäT SUOMEN KIELEN KEHITTäMISEN AJANKOHTAISEKSI MURTEIDEN TAISTELUN MYöTä LOUNAISSUOMALAISTEN AINESTEN TILALLE OTETTIIN MYöS ITäSUOMALAISUUKSIA KIRJAKIELESTä KEHITTYI KOMPROMISSIRATKAISU JOKA SELLAISENAAN EDUSTA MITääN MURRETTA SANASTOA KEHITETTIIN VOIMAKKAASTI JOHTAMALLA UUDISSANOJA OTTAMALLA MURRESANOJA HIEMAN UUDENLAISEEN KäYTTööN ESIMERKIKSI JUNA ALKUAAN 'JONO' VUODEN KIELIASETUKSELLA MääRäTTIIN ETTä SUOMEN KIELI SAISI RUOTSIN RINNALLA VIRALLISEN KIELEN ASEMAN VUODEN KULUESSA TäMä PAKOTTI MYöS KEHITTäMääN SUOMENKIELISTä KANSANOPETUSTA -LUVUN MITTAAN VAKIINTUIVAT SUOMENKIELINEN LEHDISTö MAALLINEN KAUNOKIRJALLISUUS NYKYSUOMEN KAUDEN LASKETAAN ALKANEEN VUODEN TIENOILLA TäMäN JäLKEEN SUOMEN YLEISKIELI KOKENUT YHTä JYRKKIä MUUTOKSIA KUIN -LUVUN VAKIINTUMISKAUDELLA VAIKKA SANASTO TIETENKIN UUDISTUU JATKUVASTI VIIME VUOSIKYMMENTEN MERKITTäVIN MUUTOS KOSKE YLEISKIELTä ITSEääN VAAN KäYTTöä VIRALLISEMMISSA YHTEYKSISSä SAATETAAN KäYTTää PUHEKIELTä SIIHEN KUULUVIA MUOTOJA TäLLAISIA PUHEKIELISYYKSIä JOILLA USEIN VANHA MURRETAUSTA MUTTA JOITA NORMITETUSSA YLEISKIELESSä HYVäKSYTTY OVAT ESIMERKIKSI PRONOMINIEN PIKAPUHEMUODOT PASSIIVI MONIKON PERSOONAN SIJASTA MENNääN RUNOKIELESSä MONET TäLLAISET LYHENTYNEET MUODOT OVAT KUITENKIN OLLEET VANHASTAAN YLEISIä HYVäKSYTTYJä KUITENKAAN MAINITTU PASSIIVIN KäYTTöTAPA MUOKKAA SANASTON KEHITYKSESTä SUOMEN KIELEEN SYNTYY JATKUVASTI UUSIA JOHDOKSIA YHDYSSANOJA KANTASUOMALAISEN VAIHEEN JäLKEEN SUOMEN KIELEN ERILLISKEHITYKSEN AIKANA SUOMEN KIELEN SANASTO UUSIUTUNUT OSAKSI OMALTA POHJALTA OSAKSI VIERAIDEN KIELTEN VAIKUTUKSESTA VANHEMMAT LAINASANAT ääNTEELLISESTI TäYSIN MUKAUTETTU SUOMEN KIELEEN ESIMERKIKSI SANANALKUISET KONSONANTTIYHTYMäT YKSINKERTAISTETTU LUKKARI RUOTS KLOCKARE VIERAAT KONSONANTIT KORVATTU SOHVA RUOTS SOFFA VOIMAKKAIMMIN SUOMEN KIELEEN VAIKUTTANUT SUOMALAISTEN VUOSISATAINEN SIVISTYS- HALLINTOKIELI RUOTSI JOSTA LAINATTU TUHANSITTAIN SANOJA MYöS YLEISEUROOPPALAISET KULTTUURISANAT AASISTA öYLäTTIIN USEIN SAATU RUOTSIN KIELEN VäLITYKSELLä VENäJäN KIELESTä LAINASANOJA SAATU ETENKIN ITäISIMPIIN MURTEISIIN JOTKIN NäISTä OVAT OSAKSI KANSANRUNOJEN KALEVALAN TUELLA MYöS SIKSI ETTä USEIMMAT SUOMALAISET EIVäT NIITä VIERASPERäISIKSI TUNNISTANEET PääSSEET -LUVULLA YLEISKIELEEN ESIMERKIKSI LEIMA ROTU VIESTI SUOMEN KIRJAKIELTä LUOTAESSA SUOSITTIIN MUISTA KIELISTä OTETTUJEN LAINASANOJEN SIVISTYSSANOJEN SIJASTA SUOMENKIELISISTä SANAVARTALOISTA JOHDETTUJA UUDISSANOJA KIRJA KIRJASTO EIKä BIBLIOTEEKKI PUHE PUHELIN EIKä TELEFOONI OPPI YLIOPISTO EIKä UNIVERSITEETTI MUOVATA MUOVI EIKä PLASTIIKKI MONET UUDISSANAT EIVäT KUITENKAAN MENESTYNEET SäTIö RADIO KäRKKY BAKTEERI ääNIKKö MAGNETOFONI PAUKKUMAISSI POPCORN JOUKKOISTUIN SOHVA OVAT VAIPUNEET UNHOLAAN JOTKIN HILPEIMMISTä EHDOTUKSISTA KUTEN KIMPPAMENIö BUSSI HAARASOIPIO SELLO JäTTISAHIO KONTRABASSO EIVäT KUITENKAAN KIELITOIMISTON VAAN PILAPIIRTäJä KARI SUOMALAISEN KäSIALAA UUSIEN SANOJEN KEKSIMINEN KUITENKIN OLLUT HIIPUMAAN PäIN KANSAINVäLISTYMISEN MYöTä MYöS SUOMEN KIELEEN SYNTYY NYKYISIN ENEMMäN LAINASANOJA SUOMI LAINAA SANOJA YLEENSä JOKO MUUNTAMALLA KIELIASUUN SOPIVIKSI TAPE TEIPPI KääNNöSLAINOINA MOTHERBOARD EMOLEVY KäYTETYISTä SANOISTA YLEISKäYTTööN OTETTUJA TUOTEMERKKEJä KUTEN HETEKA HELSINGIN TERäSKALUSTE MONO ERäS TUNNETUIMMISTA NYKYISISTä KEKSITYISTä SANOISTA MATKAPUHELINTA TARKOITTAVA NIMI KäNNYKKä MOBILE PHONE KOSKA KäNNYKKä JOHDETTU VERBISTä PUHUA SANALLA POTENTIAALIA MUUTTAA MERKITYSTääN KäNNYKöIDEN MUUTTUESSA VIESTINTäVäLINEILLä TIETOKONEEN SUUNTAAN SUOMEN KIELTä HOITAVA JULKISIN VAROIN YLLäPIDETTY KIELITOIMISTO PUUTU AKTIIVISESTI KIELEN KEHITYKSEEN EIKä SILLä VALTAA KUIN SUOSITUSTEN ANTAJANA MUUALLA MAAILMASSA USEIN TOISIN ESIMERKIKSI KIELITOIMISTON VASTINE ISLANNISSA MUODOSTAA JOKAISELLE EI-SKANDINAAVISELLE LAINASANALLE SKANDINAAVISEN VASTINEEN JOKA SIITä LäHTIEN OTETAAN KäYTTööN LAIN VOIMALLA ISLANTILAISET OVATKIN ERITYISEN YLPEITä SANASTOLTAAN OMALEIMAISENA SäILYNEESTä KIELESTääN MYöS KIELITOIMISTON VASTINE RANSKASSA MUODOSTAA SAMOIN LAINASANOILLE OMAPERäISET VASTINEET JOITA KäYTETTäVä KAIKESSA VIRALLISESSA KIELENKäYTöSSä MAINONNASSA MUOKKAA SUOMEN KIELEN SANAKIRJAT KIELIOPPITEOKSET SUOMALAISEN SANA-LUGUN COETUSAESCHILLUS PETRAEUS JULKAISI ENSIMMäISEN SUOMEN KIELEN KIELIOPIN LINGUAE FINNICAE BREVIS INSTITUTIO VUONNA ENSIMMäINEN LAAJEMPI SUOMEN KIELEN SANAKIRJA DANIEL JUSLENIUKSEN SUOMALAISEN SANA-LUGUN COETUS VUODELTA SISäLTää HAKUSANAA SEKä LOPUSSA RUOTSINKIELISTEN SANOJEN LUETTELON VUONNA SIITä JULKAISTIIN TäYDENNETTY PAINOS AARNI PENTTILäN SUOMEN KIELIOPPI ENSIMMäINEN NYKYAIKAINEN YLEISESITYS SUOMEN KIELESTä VUONNA JULKAISTU SUOMEN KIELIOPPI ENSIMMäINEN YKSINOMAAN DESKRIPTIIVINEN KUVAILEVA KIELIOPPI SUOSITTUJA KIELENKäYTöN OPPAITA OVAT MUUN MUASSA OSMO IKOLAN NYKYSUOMEN KäSIKIRJA TERHO ITKOSEN SARI MAAMIEHEN UUSI KIELIOPAS HUHTIKUU ENSIMMäINEN TäYSIN YKSIKIELINEN SUOMEN KIELEN SANAKIRJA NYKYSUOMEN SANAKIRJA ENSIMMäINEN ILMESTYI VAIKKA TOIMITUSTYö ALKOI -LUVUN LOPUSSA JäLKEEN OSIA ILMESTYI TASAISEEN TAHTIIN VUOTEEN ASTI JOLLOIN JULKAISTIIN KUUDES VIIMEINEN PROFESSORIT MATTI AIRILA MATTI SADENIEMI OLIVAT KIRJAN PääTOIMITTAJIA NYKYSUOMEN SANAKIRJA SEKä KIELTä KUVAAVA DESKRIPTIIVINEN TEOS ETTä NORMATIIVINEN OPAS SILLä ANTAA SUOSITUKSIA SANOJEN KäYTöSTä NYKYSUOMEN SANAKIRJA SISäLTää HAKUSANAA VUONNA WSOY JULKAISI SANAKIRJAN PAINOKSEN JOKA KAIKKIEN UUSINTAPAINOSTEN LAILLA IDENTTINEN ENSIPAINOKSEN KANSSA VUOSINA VALMISTUI SUOMEN KIELEN PERUSSANAKIRJA KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISEMANA EDITAN KUSTANTAMANA PERUSSANAKIRJA KOLMIOSAINEN SISäLTää LäHES HAKUSANAA KUVAA NYKYISEN YLEISKIELEN SANASTOA ANTAA OHJEITA SANOJEN KäYTöSTä PERUSSANAKIRJAN CD-ROM-VERSIO ILMESTYI VUONNA KIELITOIMISTON SANAKIRJA VUONNA JULKISTETTU PERUSSANAKIRJAAN POHJAUTUVA SäHKöINEN SANAKIRJA JOKA JULKAISTIIN PAINETTUNA LAITOKSENA MUOKKAA MUOTO-OPPIA SUOMEN KIELEN SANALUOKAT OVAT SUBSTANTIIVIT ADJEKTIIVIT PRONOMINIT NUMERAALIT VERBIT PARTIKKELIT NäISTä NELJää ENSIMMäISTä KUTSUTAAN NOMINEIKSI TAIPUVAT SAMOISSA SIJAMUODOISSA MUOKKAA NOMINIT MUOKKAA SIJAMUODOT NOMINIT TAIPUVAT SIJOISSA SIJAMUODOISSA YLEENSä SEKä YKSIKöSSä ETTä MONIKOSSA SIJAMUOTOJA KATSOTAAN OLEVAN RIIPPUEN SIITä LASKETAANKO AKKUSATIIVI SIJAKSI TOISINAAN SITä PIDETääN VAIN NOMINATIIVIN GENETIIVIN ERääNä KäYTTöTAPANA NIIDEN LATINALAISPERäISET NIMET HARVOIN KäYTETYT SUOMENKIELISET RINNAKKAISNIMET OVAT SIJAMUODOT NIMI PääTTEET YKSIKKö MONIKKO RINNAKKAISNIMI NOMINATIIVI MONIKON TUNNUS TALO TALOT NIMENTö GENETIIVI -DEN -TEN TALON TALOJEN OMANTO AKKUSATIIVI YKSIKKö MONIKKO TALO TALON TALOT KOHDANTO PARTITIIVI TALOA TALOJA OSANTO ESSIIVI TALONA TALOINA OLENTO TRANSLATIIVI -KSI -KSE TALOKSI TALOIKSI TULENTO SISäPAIKALLISSIJAT INESSIIVI -SSA -SSä TALOSSA TALOISSA SISäOLENTO ELATIIVI -STA -STä TALOSTA TALOISTA SISäERONTO ILLATIIVI LOPPUVOKAALIN PIDENTYMä SANAVARTALON LOPPUVOKAALI -SEEN -SIIN TALOON TALOIHIN SISäTULENTO ULKOPAIKALLISSIJAT ADESSIIVI -LLA -LLä TALOLLA TALOILLA ULKO-OLENTO ABLATIIVI -LTA -LTä TALOLTA TALOILTA ULKOERONTO ALLATIIVI -LLE TALOLLE TALOILLE ULKOTULENTO VäHäISESSä KäYTöSSä OLEVAT ABESSIIVI -TTA TALOTTA TALOITTA VAJANTO KOMITATIIVI -NE- TALOINEEN TALOINEEN SEURANTO INSTRUKTIIVI TALOIN TALOIN KEINONTO ABESSIIVI INSTRUKTIIVI KOMITATIIVI OVAT HARVINAISIA ESIINTYVäT LäHINNä ADVERBEIKSI KITEYTYNEISSä ILMAUKSISSA JALAN RAJA SIJAPääTTEEN ADVERBINJOHTIMEN VäLILLä SIIS EHDOTON VIELä EPäMääRäISEMPI ASEMALTAAN -TSE-PääTTEINEN PROLATIIVI MAITSE MERITSE SäHKöPOSTITSE JOKA JOSKUS LASKETAAN MARGINAALISEKSI SIJAMUODOKSI UUDEMPI KIELIOPPI AINA MAINITSE MYöSKääN AKKUSATIIVIA OMANA SIJANAAN KOSKA MUUTAMIA PERSOONAPRONOMINIEN TAIVUTUSMUOTOJA LUKUUN OTTAMATTA MINUT HäNET YKSIKöSSä TäYSIN GENETIIVIN MONIKOSSA NOMINATIIVIN KALTAINEN ERäISSä MURTEELLISISSA ILMAUKSISSA T-PääTTEISTä AKKUSATIIVIA TAPAA ESIMERKIKSI NIMIEN ILMAUKSESSA OTETAAN MATIT MAIJAT MUKAAN LäHETääN KYLäLLE VIELä HARVINAISEMPI SIJAMUOTO JOTA LUETA SUOMEN YLEISKIELEEN KUULUVAKSI EKSESSIIVI -NTA -NTä ESIINTYY HARVINAISENA KAAKKOISMURTEISSA SAVOLAISMURTEIDEN ETELäOSISSA EKSESSIIVI MERKITSEE JONAIN OLEMISEN LOPPUMISTA KUTEN TRANSLATIIVI JOKSIKIN ALKAMISTA ESSIIVI JONAIN OLEMISTA ESIMERKIKSI MINISTERIKSI MINISTERINä MINISTERINTä MUOKKAA POSSESSIIVINEN TAIVUTUS SUBSTANTIIVIT TAIPUVAT MYöS PERSOONAMUODOISSA TOISIN SANOEN NIIHIN VOIDAAN LIITTää POSSESSIIVISUFFIKSI OMISTUSLIITE OSOITTAMAAN OMISTUSTA POSSESSIIVISUFFIKSI LIITETääN MAHDOLLISEN SIJAPääTTEEN JäLKEEN PERS PERS -NSA -NSä VOKAALIN PIDENTYMä PERS -MME PERS -NNE PERS -NSA -NSä VOKAALIN PIDENTYMä PERS POSSESSIIVISUFFIKSIN KäYTTö SUOMEN YLEISKIELESSä PAKOLLISTA SUBSTANTIIVIN MääRITTEENä VOISI OLLA GENETIIVIMUOTOINEN AITO PERSOONAPRONOMINI MINUN AUTONI AUTONI KOLMANNESSA PERSOONASSA JOKO PERSOONAPRONOMININ POSSESSIIVISUFFIKSIN PELKäN POSSESSIIVISUFFIKSIN VALINNALLA ILMAISTAAN ONKO KYSE REFLEKSIIVISESTä OMISTUKSESTA JOSSA OMISTAJA IDENTTINEN LAUSEEN SUBJEKTIN KANSSA PEKKA NäKI AUTONSA OMAN AUTONSA PEKKA NäKI HäNEN AUTONSA JONKUN TOISEN AUTON PUHEKIELESSä OMISTUSLIITE JäTETääN USEIN POISKIN ASEMESTA KäYTETääN AINOASTAAN PERSOONAPRONOMININ GENETIIVIä SITä KäYTETääN KUITENKIN PUHEKIELESSäKIN AINA REFLEKSIIVISEN OMISTUKSEN YHTEYDESSä LöYSIN KIRJANI LöYSIN KIRJAN USEIN MYöS TYYLI- TEHOKEINONA VAIHTELEVASTA KäYTöSTääN HUOLIMATTA KAIKKI POSSESSIIVISUFFIKSIT OVAT KUITENKIN TäYSIN YMMäRRETTäVää NORMAALIA KIELENKäYTTöä MYöS PUHEKIELESSä POSSESSIIVISUFFIKSEJA KäYTETääN MYöS REFLEKSIIVI- RESIPROOKKIPRONOMINEISSA ITSELLENI TOISILLEEN SEKä INFINIITTISTEN VERBINMUOTOJEN YHTEYDESSä SIIS PERSOONAN ILMAISEMISEEN MUUN MUASSA LAUSEENVASTIKKEISSA KERROIN TULEVANI HUOMENNA EMME SYöDäKSEMME SUOMEN KIELESSä TAPAHTUNUT KEHITYS OSOITTAA POSSESSIIVISUFFIKSIEN KäYTöN OLEVAN MYöS TULEVAISUUDESSA VäHENEMäSSä KORVAUTUMASSA PELKäLLä ATTRIBUUTIN GENETIIVILLä KUTEN VIRON KIELESSä TAPAHTUNUT MUOKKAA VERBIT VERBIEN TAIVUTUSMUODOT JAETAAN KAHTEEN LUOKKAAN FINIITTINEN TAIVUTUS TAPAHTUU PERSOONAMUODOISSA KUUSI PERSOONAA YNNä PASSIIVI AIKAMUODOISSA SEKä TAPALUOKISSA MODUKSISSA FINIITTIVERBIT TOIMIVAT TYYPILLISESTI LAUSEEN PREDIKAATTINA INFINIITTISET NOMINAALIMUODOT SAAVAT NOMINIEN TAIVUTUSPääTTEITä SIJAMUOTO MAHDOLLISESTI MONIKON TUNNUS POSSESSIIVISUFFIKSI KäYTTäYTYVäT LAUSEESSA NOMININ TAVOIN FINIITTIVERBIEN TAPALUOKKIA MODUKSIA NELJä INDIKATIIVI IMPERATIIVI KONDITIONAALI POTENTIAALI SEKä ääRIMMäISEN HARVINAISET EVENTIIVI OPTATIIVI NELJäSSä AIKAMUODOSSA JOITA OVAT PREESENS IMPERFEKTI PRETERITI PERFEKTI PLUSKVAMPERFEKTI TAIPUU MODUKSISTA VAIN TUNNUKSETON PERUSMUOTO INDIKATIIVI MUILLA MODUKSILLA VARSINAISTA MORFOLOGISTA TEMPUSTAIVUTUSTA MODUKSEN MENNEEN AJAN TUNNUSTA KäYTTää YHTAIKAA SAMASSA TAIVUTUSMUODOSSA VAAN NIIDEN MENNYTTä AIKAA VOIDAAN TARVITTAESSA ILMAISTA PERFEKTIMUODOILLA OLISI MENNYT LIENEE MENNYT VERBIEN NOMINAALIMUODOT JAKAANTUVAT INFINITIIVEIHIN PARTISIIPPEIHIN INFINITIIVIT KäYTTäYTYVäT LAUSEESSA HIEMAN SUBSTANTIIVIEN TAPAAN VOIVAT TAIPUA JOISSAKIN SIJOISSA SYöMäSSä SYöMäSTä SYöMääN SYöMäTTä JOISSAIN TAPAUKSISSA SAADA POSSESSIIVISUFFIKSIN MENNESSäMME NäHDäKSENI PARTISIIPIT OVAT TAAS TAIVUTUKSELTAAN SYNTAKSISSA HYVIN ADJEKTIIVIEN TAPAISIA NIILLä TäYDELLINEN SIJATAIVUTUS JOPA VERTAILUASTEET ESIMERKIKSI TEHDä-VERBIN PARTISIIPILLA TEKEVä VOITTOASTE KOMPARATIIVI TEKEVäMPI YLIASTE SUPERLATIIVI TEKEVIN PARTISIIPEILLA TOISIN KUIN INFINITIIVEILLä MYöS SEKä AKTIIVI- ETTä PASSIIVIMUODOT SYöVä SYöTäVä SYöNYT SYöTY SYöNEEMPI SYöDYMPI SUOMELLE KUTEN USEIMMILLE MUILLEKIN URALILAISILLE KIELILLE OMINAISTA ETTä KIELTOSANA VERBI SEKä MORFOLOGISESTI ETTä SYNTAKTISESTI KIELTOVERBI TAIPUU PERSOONISSA INDIKATIIVI EMME ETTE EIVäT IMPERATIIVI äLKööN äLKääMME äLKää äLKööT KIELTOVERBIN NOMINAALIMUODOISTA VIELä JäLJELLä NYKYISIN ETULIITTEENä KäYTETTäVä PARTISIIPIN MUOTO SIITä JOHDETTU VERBI EVäTä EPääN MUUT SAMANNäKöISET VANHANAIKAISET YKSITAVUISTEN VERBIEN PARTISIIPIT KUTEN SYöPä SAAPA VIEPä LYöPä VOIPA LAUSEOPILLISESTI KIELTOVERBI TOIMII APUVERBINä ESIMERKIKSI SINä LUKENUT SINä OLET LUKENUT ETKö SINä LUKENUT OLETKO SINä LUKENUT MUOKKAA MORFOFONOLOGISET TAIVUTUKSEEN LIITTYVäT ääNNEVAIHTELUT TOISIN KUIN AGGLUTINOIVAN KIELEN IHANNETYYPISSä SUOMEN KIELESSä PääTEAINEKSILLA SANAVARTALOILLA OLLA TAIVUTUSMUODOITTAIN VAIHTELEVIA VARIANTTEJA TäMä JOHTUU ääNNEKEHITYKSISTä JOTKA USEIN OVAT YLEISITäMERENSUOMALAISIA VIELäKIN VANHEMPIA TAIVUTUSMUODOITTAIN MääRäYTYVää VARTALONVAIHTELUA AIHEUTTAVAT SEURAAVAT TEKIJäT KONSONANTTI- VOKAALIVARTALON VAIHTELU USEIMMAT JOHTAMATTOMAT NOMINIVARTALOT PääTTYVäT PERUSMUODOSSA NOMINATIIVISSA JOHONKIN VOKAALIIN ESIMERKIKSI VERI VARTALO JOHON USEIMMAT TAIVUTUSPääTTEET LISäTääN VOKAALILOPPUINEN ESIMERKIKSI HEVONEN GENETIIVI HEVOSE-N MUTTA JOILLAKIN NOMINITYYPEILLä TIETYT TAIVUTUSPääTTEET ENNEN KAIKKEA PARTITIIVIN PääTE LIITETääN KONSONANTTIVARTALOON VARTALOVARIANTTIIN JONKA LOPPUVOKAALI PUUTTUU VER-TA HEVOS-TA NIILLä VERBEILLä JOILLA KONSONANTTIVARTALO SITä KäYTETääN IMPERATIIVIN MONIKON SEKä YKSIKöN MONIKON PERSOONASSA JUOS-KOON MEN-Kää-- SEKä PASSIIVIMUODOISSA JUOS-TAAN MEN-NYT ASTEVAIHTELU SANAVARTALON SISäLLä OLEVAT KLUSIILIT VAIHTELEVAT MUKAAN ONKO NIITä SEURAAVA TAVU HISTORIALLISESTI UMPINAINEN KONSONANTTIIN PääTTYVä AVOIN ESIMERKIKSI KUKKA GENETIIVI KUKA-N PARTITIIVI KUKKA-A TäLLAISILLA SANOILLA SIIS VAHVA- HEIKKOASTEINEN VARTALO SANALLA KONSONANTTI- VOKAALIVARTALO KONSONANTTIVARTALO TYYPILLISESTI HEIKKOASTEINEN TAPPELE-N TAPEL-KOON ASTEVAIHTELU NIIN VAHVA ILMIö ETTä ULOTTUNUT JOPA MUUTAMIIN PUHEKIELISIIN UUDISSANOIHIN JOISSA LIITETääN KLUSIILIIN ESIMERKIKSI DUBATA DUBBAA VARTALONLOPPUISEN VAIHTELU VANHOILLA OMAPERäISILLä JOHTAMATTOMILLA NOMINEILLA JOIDEN VARTALOVOKAALI TAIVUTUSPääTTEEN EDELLä NOMINATIIVI PääTTYY VERE-N VERI LAPSE-N LAPSI I-VARTALOISET SANAT JOILLA NOMINATIIVIN LOPPU-I MYöS TAIVUTUSMUOTOJEN VARTALOVOKAALINA OVAT JOHDOKSIA KUTEN KASVI LAINASANOJA KUTEN LASI VAIHTELU AIKOINAAN ENNEN KANTASUOMALAISTA VAIHETTA MUUTTUNUT EDELLä JOTEN NIILLä VANHOILLA OMAPERäISILLä SANOILLA JOILLA VARTALOVOKAALI VAIHTELEE KANSSA TäMäN EDELLä OLEVA ASTEVAIHTELUPARI VAIHTELEE KANSSA ESIMERKIKSI VESI VET-Tä VEDE-N ESIMERKKEJä NOMINIEN VARTALOTYYPEISTä VALO MUUTTUMATON VOKAALIVARTALO VALO- VALON VALOA TAKKA VAHVA VOKAALIVARTALO TAKKA- TAKKAAN HEIKKO VOKAALIVARTALO TAKA- TAKASSA KEIHäS VOKAALIVARTALO KEIHää- KEIHääT KONSONANTTIVARTALO KEIHäS- KEIHäSTä OPAS VOKAALIVARTALO VAHVA-ASTEINEN OPPAA- OPPAANA KONSONANTTIVARTALO HEIKKOASTEINEN OPAS- OPASTA VESI VAHVA VOKAALIVARTALO VETE- VETENä HEIKKO VOKAALIVARTALO VEDE- VEDESTä KONSONANTTIVARTALO VET- VETTä MUOKKAA ÄäNNEOPPI OIKEINKIRJOITUS MUOKKAA ÄäNNEJäRJESTELMä SUOMEN KIELESSä SUHTEELLISEN LAAJA VOKAALISTO ETUVOKAALIA LABIAALISET PYöREäT SUPPEA PUOLISUPPEA ILLABIAALISET SUPPEA PUOLISUPPEA VäLJä TAKAVOKAALIA LABIAALISET SUPPEA PUOLISUPPEA ILLABIAALINEN VäLJä VOKAALIT VOIVAT ESIINTYä LYHYINä PITKINä PITKäT MERKITääN KAHDELLA KIRJAIMELLA LISäKSI VOIVAT VOKAALISOINNUN RAJOISSA MUODOSTAA DIFTONGEJA SAMAAN TAVUUN KUULUVAT KAKSI PERäKKäISTä VOKAALIA VOKAALIYHTYMIä KAKSI PERäKKäISTä VOKAALIA JOIDEN VäLISSä TAVUNRAJA OMAPERäISTEN SANOJEN KONSONANTISTOON KUULUVAT SOINNITTOMAT KLUSIILIT SEKä SOINNILLINEN KLUSIILI ESIINTYY VAIN SANAN SISäLLä HEIKKOASTEISENA VASTINEENA YKSI SIBILANTTI NASAALIT SEKä äNG-ääNNE LIKVIDAT PUOLIVOKAALIT JOTKA ESIINTYVäT MYöS FRIKATIIVISINA FRIKATIIVI JOKA SUOMESSA HEIKKOHäLYINEN KONSONANTISTO SIIS SUHTEELLISEN SUPPEA VIERASPERäISISSä SANOISSA ESIINTYVäT LISäKSI KONSONANTIT KAIKISSA ASEMISSA SEKä HARVINAISENA KONSONANTIT PAITSI VOIVAT ESIINTYä SEKä LYHYINä ETTä PITKINä TOISIN SANOEN KAHDENNETTUINA TOSIN KAHDENTUU VAIN -I-LOPPUISEN DIFTONGIN -U-LOPPUISEN DIFTONGIN JäLJESSä EIKä NIIDEN KAHDENTUMISTA MERKITä KLUSIILEJA KOSKEE ASTEVAIHTELU KOSKA SUOMEN KIELI VäLTTäNYT JäNTEVää ääNIELINTEN KäYTTöä EDELLYTTäVIä KONSONANTTEJA KOSKA SUOMEN VOKAALEJA KOSKEE VOKAALISOINTU KOSKA SUOMESSA SANANALKUISET -LOPPUISET KONSONANTTIYHTYMäT OVAT HARVINAISIA SUOMEN KIELTä PUHUA YMMäRRETTäVäSTI MELKO VELTOSTIKIN ARTIKULOIDEN LäHDE TäMäN TAKIA SUOMEN KIELEN PUHUJILLE OMINAISTA SUHTEELLISEN HILJAINEN ääNENKäYTTö ääNIRAON PITäMINEN AHTAANA LäHDE MUOKKAA VOKAALISOINTU VOKAALIHARMONIA SUOMEN KIELEN VOKAALIHARMONIASUOMEN KIELESSä VALLITSEE VOKAALIEN VELAARIHARMONIA ETU- TAKAVOKAALIEN KESKEN OMAPERäISISSä SANOISSA SAMAN SANAN SISäLLä OLLA VAIN JOKO TAKA- ETUVOKAALEJA OVAT NEUTRAALEJA VOIVAT ESIINTYä MYöS YHDESSä TAKAVOKAALIEN KANSSA TäMä MERKITSEE ETTä TAIVUTUSPääTTEISTä JOHTIMISTA OLTAVA TAKA- ETUVOKAALISET VARIANTIT KALA-SSA KYLä-SSä LEVO-TTOM-UUS TYö-TTöM-YYS VOKAALISOINTU TOIMII SIIS OSALTAAN SANANPAINON OHELLA SANANRAJAN SELVENTäJäNä VOKAALISOINTU VAIKUTA YHDYSSANOJEN OSIEN VäLILLä KESäLOMA YöJALKA SAMOIN ULKOPUOLELLA OVAT JOTKIN JOHTIMEN YHDYSSANAN OSAN RAJALLA HäILYVäT AINEKSET TäLLAINEN LAIHANLäNTä MUOKKAA SANOJEN RAKENNE PAINOTUS SANAT VOIDAAN JAKAA TAVUIHIN JOTKA SUOMESSA ALKAVAT JOKO VOKAALILLA KORKEINTAAN YHDELLä KONSONANTILLA TäMäN TAKIA MYöS SANAN ALUSSA OMAPERäISESSä SANASTOSSA OLLA VAIN YKSI KONSONANTTI VANHOISSA LAINASANOISSA KONSONANTTIYHTYMäT YKSINKERTAISTETTU SUOM RANTA GERMAANISTEN KIELTEN STRAND TAVUN VOKAALIHUIPUN JäLKEEN LYHYT PITKä VOKAALI DIFTONGI SEURAA KONSONANTTIA LYHYIN MAHDOLLINEN TAVU KOOSTUU SIIS YHDESTä LYHYESTä VOKAALISTA O-LO I-Sä SUOMEN KIELEN VANHAT JOHTAMATTOMAT SANAVARTALOT OVAT YLEENSä KAKSITAVUISIA KALA MUNA MENE- OTTA- YKSITAVUISIA OVAT VAIN KIELTOVERBI MUUTAMAT PRONOMINIVARTALOT SEKä PIENI JOUKKO ALKUAAN KAKSITAVUISIA SANOJA JOIDEN ALKUPERäINEN SISäKONSONANTTI KADONNUT SANAVARTALON PERääN KUITENKIN LIITTYä RUNSAASTI JOHDIN- PääTEAINEKSIA YHDYSSANOJEN MUODOSTAMINEN SEKIN SUOMELLE LUONTEENOMAISTA JOTEN SUOMEN SANAT VOIVAT OLLA HYVINKIN PITKIä SUOMESSA SANAN PääPAINO POIKKEUKSETTA ENSIMMäISELLä TAVULLA ERITYISEN LEIMALLISTA SUOMEN KIELELLE ETTä PAINOLLISUUS TäYSIN RIIPPUMATON TAVUN ääNTEEN KESTOSTA SEKä LYHYITä ETTä PITKIä ääNTEITä ESIINTYä SEKä PAINOLLISISSA ETTä PAINOTTOMISSA TAVUISSA PUHEESSA VOIMAKKAIN PAINO OSUA MUILLEKIN TAVUILLE ESIMERKIKSI HETKINEN MUTTA TäLLöIN KYSE LAUSUMAPAINOSTA LAUSEYHTEYDESSä LYHYET SANAT VOIVAT JääDä PAINOTTOMIKSIKIN KUTEN MONESTI ON-SANA PääPAINON LISäKSI VäHINTääN NELITAVUISISSA SANOISSA OLLA SIVUPAINO SETäLä MääRITTELI SIVUPAINON VUONNA NäIN SIVUPAINO ESIINTYY PääPAINON OHELLA USEAMPI- KUIN KOLMITAVUISISSA SANOISSA KOLMANNELLA NELJäNNELLä TAVULLA JäLKEEN EDELLEEN JOKA TOISELLA TAVULLA PAITSI VIIMEISELLä NELJäNNELLä NNELLA TAVULLA SIVUPAINO YLEENSä VAIN VIISI- USEAMPITAVUISISSA SANOISSA SANAN KOLMAS TAVU LYHYT YHDYSSANOISSA SIVUPAINOLLA SUURI MERKITYS SANARAJOJEN OSOITTAMISESSA MUOKKAA OIKEINKIRJOITUS SUOMEN KIELEN OIKEINKIRJOITUS ORTOGRAFIA PITKäLTI JOHDONMUKAISESTI FONOLOGINEN KUTAKIN ääNNETTä VASTAA YLEENSä YKSI KIRJAIN MERKITTäVIä POIKKEUKSIA OVAT äNG-ääNNE JOTA MERKITääN EDELLä KENKä KAHDENTUNEENA KENGäT SANDHI-ILMIöT SANOJEN RAJOILLA TAPAHTUVAT ääNNEILMIöT NäISTä ETENKIN RAJAGEMINAATIO SANANRAJAKAHDENNUS LOPPUKAHDENNUS ALKUKAHDENNUS JääNNöSLOPUKE AIKOINAAN MYöS VIRHEELLISESTI ASPIRAATIOKSI LOPPUHENKOSEKSI NIMITETTY RAJAGEMINAATIO ESIINTYY NIISSä SANANMUODOISSA JOIDEN LOPUSTA KADONNUT KONSONANTTI YLEENSä TäLLAISEN SANAN JäLKEEN VäLITTöMäSTI SEURAA KONSONANTILLA ALKAVA SANA TäMä ALKUKONSONANTTI KAHDENTUU VARSINKIN ITäMURTEIDEN PUHUJILLA SAMASSA ASEMASSA VOKAALINKIN EDELLä KUULUA JONKINLAINEN KURKUNPääN PURISTUSSULKEUMA JOISSAIN SAVOLAISMURTEISSA SäILYI SELLAISENAAN -LUVULLE SAAKKA RAJAGEMINAATIOTA NORMAALISTI MERKITä KIELITIETEELLISISSä TEKSTEISSä VOIDAAN KäYTTää X-MERKKIä RAJAGEMINAATION ESIINTYMISPAIKKOJA OVAT KIELTOVERBIN YHTEYDESSä ESIINTYVä KONNEGAATIOMUOTO SITä OTAS SITä VERBIEN YKSIKöN PERSOONAN KäSKY- KIELTOMUODOT OTAS TULE TäNNE TULET TäNNE VERBIEN INFINITIIVI TAHDO OTTAA SITä TAHDO OTTAAS SITä NOMINIEN ALLATIIVIMUODOT äIDILLE PITää SOITTAA äIDILLEP PITää SOITTAA MUUTAMAT ADVERBIT JOIDEN LOPUSSA SAMOIN KUIN ALLATIIVIN VERBIEN INFINITIIVINKIN AIKOINAAN OLLUT HISTORIALLISEN TULOSIJAN LATIIVIN PääTE TäNNE TULO TäNNET TULO AIKOINAAN H-AINEKSIIN PääTTYNEET NOMINIT JOHDOKSIA LAINASANOJA JOIDEN PERUSMUOTO NYKYSUOMESSA USEIMMITEN PääTTYY HERNE HERNEH BALTTILAINEN LAINASANA HERNEKEITTO HERNEKKEITTO PUHE JOHDOS PUHUA-VERBISTä PUHEMIES PUHEMMIES ETELäPOHJALAISMURTEISSA NäISSä SANOISSA OLLA LOPPUKONSONANTIN PAIKALLA KUTEN NIMISSä HERNESNIEMI VENETPALO MUITA POIKKEUKSIA ääNTäMISEN KIRJOITUKSEN VäLILLä SANAN LOPPU-N LAUSUTAAN ALKAVAN SANAN SEKä LIITTEIDEN EDELLä MUTTA KIRJOITETAAN TäLLöINKIN ESIMERKIKSI AIVAN PIENI MELKEINPä MUULLOIN EDELLä KIRJOITETAAN ääNTäMYKSEN MUKAISESTI ESIMERKIKSI KOMPARATIIVEISSA PIENEMPI JäLKEINEN ääNTYY PUHEESSA HYVIN HEIKKONA KäYTTö VAIHTELEE KIRJOITUKSESSA MERKITääN KIRJOITETUSSA KIELESSä TEKIJäNNIMISSä SEKä I-LOPPUISEN DIFTONGIN JäLKEEN SELLAISISSA SANOISSA JOISSA ASTEVAIHTELUA URHEILIJA ASTEVAIHTELULUSANOISSA MERKITä AION -OTTA- -öTTä- -OITTA- -öITTä-JOHTIMISISSA VERBEISSä ESIINTYY NIIN IKääN VAIHTELUA I-KIRJAIMEN MERKITSEMISESSä I-KIRJAIN KIRJOITETAAN VERBEIHIN JOIDEN KANTASANA KAKSITAVUINEN LOPPUU SEKOITTAA JOTKA OVAT VANHAHTAVAN TYYLISIä VIRVOITTAA I-KIRJAINTA MERKITä LOPPUISIIN KAKSITAVUISIIN VERBEIHIN IRROTTAA KUVAILEVIIN TYYLILTääN ARKISIIN VERBEIHIN RIEPOTTAA ONGELMIA KIRJOITUKSEN ääNTäMISEN SUHTEESSA AIHEUTTAVAT MYöS VIERASPERäISET SANAT NäISSä ESIMERKIKSI VOKAALIN KONSONANTTIEN PITUUTTA KOSKEVAT SääNNöT AIKOINAAN PYRITTY KEHITTäMääN SEKä SELKEIKSI ETTä ALKUPERäISEN LäHTöKIELEN MUKAISIKSI ESIMERKIKSI INVALIDI KIRJOITETAAN YHDELLä PITäISI ääNTää LYHYELLä KOSKA LATINALAISEN ALKUMUODON LYHYT MUTTA TIETYISSä SANANSISäISISSä ASEMISSA VOKAALIT MUUTAMAT KONSONANTIT PYRKIVäT PIDENTYMääN ESIMERKIKSI INVALIIDI BALTTIA SUHU-S MERKITSEMISESSä SAMOIN HORJUVUUTTA SUOMEN KIELEEN VAKIINTUNEET TAVALLISET SUHU-S LLISET SANAT SUOSITELLAAN NYKYääN KIRJOITETTAVAKSI TAVALLISELLA SAMPOO SNAUTSERI ATTASEA HASIS KLISEE MONTAASI REPORTAASI SABOTAASI KOLLAASI TUSSI KAUPPINEN SAVOLAINEN RETUSOIDA BORSSI REPORTAASI KAUPPINEN SAALI SAMPPANJA SEKKI MYöS šEKKI SIFONKI SORTSIT MYöS šORTSIT SHORTSIT SRAPNELLI BROSYYRI BORSSI GULASSI FETISSI REVANSSI PRESTIISI TSASOUNA SAVOLAINEN HATTU-S SUOSITELLAAN KäYTETTäVäKSI ESIMERKIKSI SANOISSA šAAHI šAMAANI šEIKKI šILLINKI GEIšA KAUPPINEN SAVOLAINEN TšEKKI KAUPPINEN šOVINISMI BOLšEVIKKI KAšMIR PAAšI PAššA SAVOLAINEN SEKä ESIMERKIKSI VENäJäSTä TRANSLITTEROIDUISSA NIMISSä HOVANšTšINA KOLEHMAINEN TšEHOV TšAIKOVSKI GORBATšOV TšETšENIA SAUKKONEN JOISSAKIN TAPAUKSISSA KAHTA KIRJOITUSASUA PITää SAMANARVOISINA LOOSI LOOšI SAALI šAALI SOKKI šOKKI TIETYISSä TILANTEISSA KäYTTö NOPEUTTAA SANAN HAHMOTTAMISTA SEKIN šEKIN SH-MUOTOA KäYTETääN VAIN HARVOISSA ENGLANNINKIELISISSä SITAATTILAINOISSA SHERRY SHOW SHETLANNINPONI SAVOLAINEN MUTTA MYöS TEKNISISTä SYISTä š-MERKKIä VOIDA KäYTTää KORPELA SOINNILLINEN SUHU-S ESIINTYY LäHINNä SANOISSA BREžNEVILäISYYS DžONKKI FIDžI MAHARADžA MUOKKAA MURTEET LOUNAISMURTEET HäMäLäISMURTEET ETELä-POHJANMAAN MURRE KESKI- POHJOISPOHJALAISET MURTEET PERäPOHJALAISET MURTEET SAVOLAISMURTEET KAAKKOISMURTEETSUOMEN KIELESSä ASUTUSHISTORIALLISISTA MAANTIETEELLISISTä SYISTä PALJON MURTEITTAISTA VAIHTELUA MONET MURRERAJAT OVAT IKIVANHOJA ITSE ASIASSA VANHEMPIA KUIN SUOMEN KIELEN KäSITE ENNEN KESKIAIKAA OLLUT SUOMEN KIELTä NYKYISESSä MIELESSä VAAN JOUKKO ITäMERENSUOMALAISIA HEIMOMURTEITA JOISTA RUOTSIN RAJAN SISäPUOLELLE JääNEET ALETTIIN VäHITELLEN LUKEA SUOMEN KIELEEN KUULUVIKSI SUOMEN YLEISKIELI NYKYISESSä MUODOSSAAN PERUSTU MIHINKääN MURTEESEEN SELLAISENAAN VAAN SYNTYI TIETOISTEN KOMPROMISSIRATKAISUJEN TULOKSENA -LUVUN KULUESSA PERINTEISESSä MUODOSSAAN MURTEITA ENää JUURI PUHUTA USEIN NäKEE VäITETTäVäN ETTä MURTEET OLISIVAT KOKONAAN KATOAMASSA LäHDE JOTKIN MURREPIIRTEET OVAT KUITENKIN SäILYNEET SITKEäSTI MONILLA PUHUJILLA SANOA ETTä PERINTEISTEN MURTEIDEN SIJASTA OLEMASSA ALUEPUHEKIELIä VIIME VUOSIKYMMENINä MONET SUOMALAISET OVAT KIINNOSTUNEET KOTIMURTEENSA ELVYTTäMISESTä SUOMEN MURTEET JAETAAN PERINTEISESTI KAHTEEN LäNSIMURTEISIIN ITäMURTEISIIN RYHMIEN TYYPILLISIMPIä EROJA OVAT ESIMERKIKSI HEIKON ASTEEN EDUSTUS KIRJAKIELEN PAIKALLA LäNNESSä USEIN IDäSSä YLEENSä KATOAA PAIKALLE KEHITTYNYT SIIRTYMä-ääNNE PITKIEN VäLJIEN VOKAALIEN DIFTONGIUTUMINEN VEäNTäMINEN USEIMMISSA ITäMURTEISSA 'MAA' 'Pää' SEKä MONET TUNNETUT SANASTOEROT LäNNESSä VIHTA IDäSSä VASTA TUIMA LäNNESSä 'VäKEVä PISTäVä' IDäSSä 'SUOLATON MAUTON' MUOKKAA LäNSIMURTEET LäNSIMURTEISIIN KUULUVIA LOUNAISMURTEITA SEKä NIIDEN HäMäLäISMURTEIDEN VäLIIN JääVIä LOUNAISIA VäLIMURTEITA PUHUTAAN VARSINAIS-SUOMESSA SATAKUNNASSA LOUNAISMURTEIDEN ARVIOIDAAN ERIYTYNEEN SISäMAAN HäMäLäISMURTEISTA ENSIMMäISELLä VUOSITUHANNELLA HäMäLäISMURTEITA PUHUTAAN SUURIMMASSA OSASSA HISTORIALLISTA HäMEEN MAAKUNTAA ETELä-POHJANMAAN MURRETTA PUHUTAAN ETELä-POHJANMAALLA KESKI- POHJOISPOHJALAISIA MURTEITA KESKI- POHJOIS-POHJANMAALLA PERäPOHJALAISIA MURTEITA PUHUTAAN LAPISSA MYöS TORNIONJOKILAAKSOSSA PUHUTTAVA MEäNKIELI VOIDAAN HISTORIALLISESTA NäKöKULMASTA LUKEA PERäPOHJALAISIIN MURTEISIIN NIISTä EROTTANUT VASTA VUODEN VALTAKUNNANRAJA SAMOIN KVEENIN KIELI JOTA PUHUTAAN POHJOIS-NORJAN RUIJASSA PERäPOHJALAINEN MURRE LäNSIMURTEISTA PUHTAIMMIN LäNTISTä PERUA OVAT LOUNAIS- HäMäLäISMURTEET POHJALAIS- PERäPOHJALAISMURTEISSA ITäISIä PIIRTEITä SITä ENEMMäN MITä POHJOISEMMAKSI MENNääN JOTKUT TUTKIJAT OVATKIN EHDOTTANEET ITä-LäNSI-JAON TILALLE SUOMEN MURTEIDEN KOLMIJAKOA ITäISIIN LäNTISIIN POHJOISIIN POHJOISMURTEISIIN LUETTAISIIN TäLLöIN KESKI- POHJOISPOHJALAISET PERäPOHJALAISET KAINUUN MURTEET MUOKKAA ITäMURTEET SUOMEN KIELEN ITäMURTEISIIN LUETAAN SAVOLAIS- KAAKKOISMURTEET USEIMPIEN TUTKIJOIDEN MUKAAN NäMä MOLEMMAT RYHMäT POLVEUTUVAT MUINAISKARJALASTA OVAT ALUN PERIN OLLEET LäHEISEMPää SUKUA KARJALAN KIELELLE KUIN SUOMEN LäNSIMURTEILLE SAVOLAISMURTEIDEN ALUE SUOMEN PääMURRERYHMISTä MAANTIETEELLISESTI LAAJIN SILLä SAVOLAISET KASKIVILJELIJäT OVAT USEIN VASTA KESKIAJALLA JäLKEENKIN LEVITTäYTYNEET MUIDEN MURTEIDEN ALUEISIIN KUULUNEILLE MUTTA HARVEMMIN ASUTUILLE SEUDUILLE SAVOLAISMURTEITA PUHUTAANKIN PAITSI SAVOSSA MYöS POHJOIS-KARJALASSA PäIJäNTEEN ITäPUOLISESSA OSASSA PäIJäT-HäMETTä KESKI-SUOMESSA KAINUUSSA KOILLISMAALLA SEKä POHJANMAALLE TYöNTYVäSSä SAVOLAISKIILASSA KEURUUN EVIJäRVEN SEUDUILLA LISäKSI METSäSUOMALAISTEN MURRE JOTA PUHUTTIIN RUOTSISSA VäRMLANDISSA LäHISEUDUILLA NORJAN PUOLELLA JOPA -LUVULLE SAAKKA SAVOLAISTA PERUA METSäSUOMALAISTEN MURTEESTA PUUTTUI SAVOLAISMURTEILLE OMINAINEN YLEISGEMINAATIO MISTä PääTELTY ETTä SUHTEELLISEN TUORE OMINAISUUS KAAKKOISMURTEISIIN LUETAAN SUOMALAISMURTEET JOITA PUHUTAAN PUHUTTIIN ETELä-KARJALASSA KARJALANKANNAKSELLA SEKä -LUVULTA LäHTIEN INKERISSä VASTA VIIME AIKOINA SUOMEN MURTEIDEN TUTKIMUKSESSA ALETTU HARVAKSELTAAN KäYTTää NIMITYSTä SUOMEN KIELEN KARJALAISMURTEET JOKA KUITENKIN HELPOSTI SEKAANTUU KARJALAN KIELEEN VARSINAISKARJALAAN RAJA-KARJALAN LAATOKAN KOILLISPUOLEN ALUEIDEN MURTEET KUULUVAT KARJALAN KIELEEN VAIKKA VARSINKIN LäHIALUEILLA OVAT TäYSIN SUOMENKIELISEN YMMäRRETTäVISSä MUOKKAA MUITA MURTEITA MERKITTäVIä SUOMEN KIELEN MUOTOJA SUOMEN PUHUJIA SINISELLä ALUEELLA PääKIELI TUMMANVIHREäLLä HUOMATTAVA VäHEMMISTö FINGLISH RAUMAN MURRE STADIN SLANGI MEäNKIELI RUOTSINSUOMI MUOKKAA KATSO MYöS SUOMALAIS-PERMILäINEN SANASTO SUOMALAIS-SAAMELAINEN SANASTO SUOMALAIS-UGRILAINEN SANASTO SUOMALAIS-VOLGALAINEN SANASTO SUOMEN KIELEN LAINASANAT SUOMEN KIRJALLISUUS URALILAINEN SANASTO YLäTYYLI ALATYYLI LUETTELO VENäJäN KIELESTä SUOMEN KIELEEN LAINATUISTA SANOISTA MUOKKAA LäHTEET HTTP KOTUS INDEX PHTML ÄIDINKIELI KIRJALLISUUS KäSIKIRJA ANNE-MARIA MIKKOLA LASSE KOSKELA SEKä MUITA WSOY KAAVIO KIELI-IKKUNA DONJUANIN HETEKA KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUS KOTUS HEIKKI HURTTA JULKAISTU HELSINGIN SANOMISSA ANTTI LEINO SAARA HYVöNEN MARKO SALMENKIVI MITä MURTEITA SUOMESSA ONKAAN VIRITTäJä ARTIKKELIN VERKKOVERSIO MUOKKAA KIRJALLISUUTTA HAKULINEN AULI SUOMEN KIELIOPPI HELSINKI SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA ISBN IKOLA OSMO NYKYSUOMEN KäSIKIRJA ESPOO WEILIN GööS ISBN ITKONEN TERHO KIELIOPAS HELSINKI TAMMI ISBN KAUPPINEN KOSKELA MIKKOLA VALTANEN ÄIDINKIELI KäSIKIRJA KUUDES PAINOS WSOY ISBN MUOKKAA AIHEESTA MUUALLA WIKIKIRJASTOSSA AIHE SUOMEN KIELI WIKIMEDIA COMMONSISSA KUVIA MUITA TIEDOSTOJA AIHEESTA SUOMEN KIELI KUUNTELE TäMä ARTIKKELI TIEDOT AUDIOTIEDOSTO LUOTU TOUKOKUUTA EIKä TIEDOSTO SISäLLä MYöHEMMIN TEHTYJä MUUTOKSIA KUUNTELUOHJEET LISää PUHUTTUJA ARTIKKELEITARIITTA KORHONEN MARIA VILKUNA SANANSELITYKSIä ISON SUOMEN KIELIOPIN TERMEJä TUULI TIETOKONEHJELMA ANTAA YLEISKUVAN SUOMEN VERBITAIVUTUKSESTA SYNTAKSISTA JOKAISESTA VERBISTä SAATAVISSA MUOTOA OHJELMASSA MYöS HARJOITTELU- KUULUSTELUTILAT KORPELA JUKKA SIVISTYSSANOJEN SUHU-S MERKITSEMINEN SHEKKI šEKKI SEKKI SAUKKONEN RäIKKäLä KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUS KIRJAIMET SUOMEN KIELEN OIKEINKIRJOITUKSESSA KOLEHMAINEN TARU KIELITOIMISTO HATTU-S JULKAISTU HELSINGIN SANOMISSA HEINONEN HENRI VERBIEN TAIVUTUSKAAVA SUOMEN KIELEN VERBIEN TAIVUTUSKAAVA INTERNETIX SUOMEN MURTEET LåNG MARKUS SUOMEN VIRON KIRJAKIELESTä PRAKTIKUMIESITELMä HELSINGIN YLIOPISTOSSA SUOMEN UNKARIN KIELEN SUKULAISUUDESTA GYULA WEöRES SUOMEN MURTEIDEN SANAKIRJA OSAT KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUS ERKKI SAVOLAINEN ASIAKIRJOITTAMINEN KIELENHUOLTO VIITATTU VIRTUAALINEN VANHA KIRJASUOMI -VERKKOAINEISTO VVKS NäYTäURALILAISET KIELET SUOMALAIS-UGRILAISET KIELET AKKALANSAAME AUNUKSENKARJALA ERSä ETELäSAAME HANTI INARINSAAME INKEROINEN KARJALA KEMINSAAME KILTINäNSAAME KOLTANSAAME KOMI KOMIPERMJAKKI KVEENI LIIVI LUULAJANSAAME LYYDI MANSI MARI MATORI MERJA METSERä MEäNKIELI MOKšA MUROMA NIITTYMARI PIITIMENSAAME POHJOISSAAME SUOMI TURJANSAAME UDMURTTI UNKARI UUMAJANSAAME VARSINAISKARJALA VATJA VEPSä VIRO VõRO SAMOJEDIKIELET POHJOISSAMOJEDILAISET KIELET ENETSI JURATSI NENETSI NGANASANI ETELäSAMOJEDILAISET KIELET KAMASSI MATORIN KIELI SELKUPPI NäYTäEUROOPAN UNIONIN VIRALLISET KIELET BULGARIA ENGLANTI ESPANJA HOLLANTI IIRI ITALIA KREIKKA LATVIA LIETTUA MALTA PORTUGALI PUOLA RANSKA ROMANIA RUOTSI SAKSA SLOVAKKI SLOVEENI SUOMI TANSKA TšEKKI UNKARI VIRO HAETTU OSOITTEESTA HTTP WIKIPEDIA WIKI SUOMEN KIELI LUOKKA SUOMEN KIELI PIILOTETUT LUOKAT PUUTTEELLISET LäHDEMERKINNäT PUHUTUT SIVUTNäKYMäTARTIKKELI KESKUSTELU MUOKKAA HISTORIA HENKILöKOHTAISET TYöKALUTKIRJAUDU SISääN TUNNUS HAKU VALIKKO ETUSIVU TIETOJA WIKIPEDIASTA KAIKKI SIVUT SATUNNAINEN ARTIKKELI OSALLISTUMINEN OHJE KAHVIHUONE AJANKOHTAISTA TUOREET MUUTOKSET LAHJOITUKSET TYöKALUT TäNNE VIITTAAVAT SIVUT LINKITETTYJEN SIVUJEN MUUTOKSET TOIMINTOSIVUT TULOSTETTAVA VERSIO IKILINKKI VIITETIEDOT MUILLA KIELILLä BâN-LâM-Gú AFRIKAANS ALEMANNISCH ANGLO-SAXON ARAGONéS RBAYCAN BAHASA INDONESIA BAHASA MELAYU BâN-LâM-Gú BOSANSKI BREZHONEG CATALà CEBUANO ESKY CYMRAEG DANSK DEUTSCH EESTI ENGLISH ESPAñOL ESPERANTO EUSKARA EGBE FRANçAIS FRYSK GAEILGE GAELG GàIDHLIG GALEGO HAWAI HORNJOSERBSCE HRVATSKI INTERLINGUA ÍSLENSKA ITALIANO KERNEWEK LATINA LATVIEšU LIETUVI LIMBURGS LUMBAART MAGYAR HUATL NEDERLANDS NORSK BOKMåL NORSK NYNORSK OCCITAN PLATTDüüTSCH POLSKI PORTUGUêS MTATARCA ROMâN RUMANTSCH RUNA SIMI SáMEGIELLA SCOTS SHQIP SIMPLE ENGLISH SLOVEN SLOVENš SRPSKI SRPSKOHRVATSKI SVENSKA TüRKçE UYGHURCHE VèNETO VõRO SUPPORT WIKIPEDIA MAKING TAX-DEDUCTIBLE DONATION SLOVEN WIKIPéDIE SLOBODNEJ ENCYKLOPéDIE PREJS NAVIGáCIA ADANIE SLOVEN SLOVEN ŠTáTY SLOVENSKO SPOJENé šTáTY ESKO ARSKO REGIóN STREDNá EURóPA HOVORIACICH VYšE MILIóNOV PORADIE NENACHáDZA PRVEJ KLASIFIKáCIA INDOEURóPSKE JAZYKY SLOVANSKé JAZYKY ZáPADOSLOVANSKé JAZYKY PíSMO LATINKA POSTAVENIE ÚRADNý JAZYK SLOVENSKO EURóPSKA úNIA VOJVODINA SRBSKU REGULáTOR SLOVENSKá AKADéMIA VIED JAZYKOVEDNý úSTAV UDOVíTA ŠTúRA JAZYKOVé KóDY WIKIPéDIA ADRESA WIKIPEDIA POMENOVANIE WIKIPéDIA SLOBODNá ENCYKLOPéDIA -------------------------------------------------------------------------------- POZRI JAZYK ZOZNAM JAZYKOV SLOVEN INDOEURóPSKY JAZYK PATRí SKUPINY ZáPADOSLOVANSKýCH JAZYKOV SPOLU EšTINOU šTINOU LUžICKOU INOU SLOVENSKY HOVORí SLOVENSKU MILIóNOV ALEJ TýCHTO KRAJINáCH UVEDENé ZAHRANI NýCH SLOVáKOV ODHADOVANé KRAJINSKýMI SPOLKAMI ZASTUPITE SKýMI úRADMI OFICIáLNE úDAJE SPOJENýCH šTáTOCH ESKU ARSKU ZNALOS SLOVEN UVáDZA OSôB KANADE SRBSKU NAJMä VOJVODINE ÚSTREDNá íTACIA KOMISIA AKCEPTOVALA NáMIETKU SPOLKU SLOVáKOV PROTI TOMUTO íSLU RUMUNSKU UKRAJINE NAJMä PODKARPATSKEJ RUSI RAKúSKU CHORVáTSKU ALšíCH KRAJINáCH CELKOVý ODHADOVANý OSôB SLOVENSKéHO PôVODU ZAHRANI ROKU OBSAH SKRY NáRE ABECEDA GRAMATIKA DEJINY PROJEKTY EXTERNé ODKAZY NáRE UPRAVI SLOVENSKé NáRE RôZNIA MEDZI SEBOU DELIA SKUPINY ZáPADOSLOVENSKé NáRE NAJBLIžšIE EšTINE STREDOSLOVENSKé NáRE JUžNEJ ASTI MAJú NIEKO ZNAKOV SPOLO NýCH JUžNOSLOVANSKýMI JAZYKMI VýCHODOSLOVENSKé NáRE ABECEDA UPRAVI SLOVEN POUžíVA MODIFIKOVANú LATINSKú ABECEDU ROZDIELY POUžíVANí DVOJBODKY VOKá MALá SLOVENSKá ABECEDA ROZLIšUJEME SAMOHLáSKY DVOJHLáSKY SPOLUHLáSKY SPOLUHLáSKY POUžíVAJú SLOVáCH CUDZIEHO PôVODU HISTORICKýCH DôVODOV VšAK SLOVENSKýCH TEXTOCH NAJMä VLASTNýCH MENáCH POUžíVAJú ESKé HLáSKY NEMECKé HLáSKY GRAMATIKA UPRAVI BLIžšIE INFORMáCIE HLAVNOM LáNKU SKLO OVANIE SLOVEN DEJINY UPRAVI BLIžšIE INFORMáCIE HLAVNOM LáNKU DEJINY SLOVEN PROJEKTY UPRAVI COMMONS WIKISLOVNíK COMMONS PONúKA MULTIMEDIáLNE SúBORY TéMU SLOVEN WIKISLOVNíK PONúKA HESLO SLOVNíKA SLOVEN EXTERNé ODKAZY UPRAVI SLOVENSKý NáRODNý KORPUS KRáTKY SLOVNíK SLOVENSKéHO JAZYKA STARší PECIAROV SLOVNíK SLOVENSKéHO JAZYKA MORFOLóGIA SLOVENSKéHO JAZYKA PRAVIDLá SLOVENSKéHO PRAVOPISU ZáKLADY SLOVENSKEJ GRAMATIKY JAZYKOVEDNý úSTAV UDOVíTA ŠTúRA BRATISLAVE ASOPIS KULTúRA SLOVA ÚRADNé JAZYKY ROZBA ANGLI TINA BULHAR EšTINA ESTóN FRANCúZšTINA TINA HOLAND LITOV LOTYšTINA MALT šTINA PORTUGAL RUMUN SLOVEN SLOVIN šPANIEL šVéD TALIAN SLOVANSKé JAZYKY ZáPADOSLOVANSKé JAZYKY ESKO-SLOVENSKé EšTINA SLOVEN KNAAN LUžICKOSRBSKé HORNOLUžICKá DOLNOLUžICKá LECHICKé šTINA POLAB POMORAN KAšUB SEVERNá SLOVIN JUžNOSLOVANSKé JAZYKY ZáPADNé IERNOHOR CHORVáT BOSNIA TINA SLOVIN VýCHODNé MACEDóN BULHAR STAROSLOVIEN VýCHODOSLOVANSKé JAZYKY BIELORUšTINA UKRAJIN RUSíN RUšTINA ZDROJ „HTTP WIKIPEDIA WIKI SLOVEN DINA“ KATEGóRIE SLOVANSKé JAZYKY SLOVEN INAZOBRAZENíSTRáNKA DISKUSIA UPRAVI HISTóRIA OSOBNé NáSTROJEVYTVORENIE KONTA PRIHLáSENIE NAVIGáCIA HLAVNá STRáNKA PORTáL KOMUNITY POSLEDNé úPRAVY NáHODNá STRáNKA POMOC PODPORA NáSTROJE ODKAZY TúTO STRáNKU SúVISIACE úPRAVY ŠPECIáLNE STRáNKY VERZIA TRVALý ODKAZ CITOVA TúTO STRáNKU INýCH JAZYKOCH AFRIKAANS ARAGONéS ASTURIANU RBAYCAN ŽEMAIT BREZHONEG BOSANSKI CATALà CORSU ESKY KASZëBSCZI DANSK DEUTSCH DOLNOSERBSKI ENGLISH ESPERANTO ESPAñOL EESTI EUSKARA SUOMI FRANçAIS ARPETAN GAEILGE GàIDHLIG GALEGO GAELG HRVATSKI HORNJOSERBSCE MAGYAR BAHASA INDONESIA ÍSLENSKA ITALIANO KERNEWEK LIMBURGS LíGURU LIETUVI LATVIEšU BAHASA MELAYU NEDERLANDS NORSK NYNORSK NORSK BOKMåL OCCITAN POLSKI PIEMONTèIS PORTUGUêS RUNA SIMI ROMâN SáMEGIELLA SRPSKOHRVATSKI SIMPLE ENGLISH SLOVENš SHQIP SRPSKI SVENSKA KISWAHILI NSKI TüRKMENçE PISIN TüRKçE UYGHURCHE THINGS KNOW ABOUT WIKIPEDIA WIKIPéDIE SLOBODNEJ ENCYKLOPéDIE PREJS NAVIGáCIA ADANIE UGROFíNSKY JAZYK úRADNý JAZYK FíNSKU KARELSKU ALEJ POUžíVANý šTáTOCH ŠVéDSKO RUSKO KANADA NóRSKO PRVé PíSANé FíNSKE TEXTY OBJAVILI STORO PRVú KNIHU VYDAL MIKAEL AGRICOLA ROKU PREKLAD NOVéHO ZáKONA ROKU BOLA úRADNýM JAZYKOM FíNSKOM úZEMí šVéD FíNSKO PREšLO VLáDU RUSKA RUSKí VLáDCI SNAžILI OSLABILI VPLYV šVéDSKEJ INTELIGENCIE ROKU MOHOL JAZYK POUžíVA STYKU úRADMI ROKU BOLA ODPORU POUžíVANIE úRADOCH VYDáVáNí DOKUMENTOV VZOROVý TEXT UPRAVI FíNSKY KAIKKI IHMISET SYNTYVäT VAPAINA TASAVERTAISINA ARVOLTAAN OIKEUKSILTAAN HEILLE ANNETTU JäRKI OMATUNTO HEIDäN TOIMITTAVA TOISIAAN KOHTAAN VELJEYDEN HENGESSä SLOVENSKY VšETCI UDIA RODIA SLOBODNí SEBEROVNí DôSTOJNOSTI PRáV NADANí ROZUMOM SVEDOMíM MAJú SPOLU JEDNA DUCHU BRATSTVA NáRE INýM JAZYKOM UPRAVI ROZDIEL MEDZI HOVOROVýM SPISOVNýM JAZYKOM VYKANIE POUžIJE ZDVORILEJ KONVERZáCIí ALEBO PREJAVE MNOHO SLOV HOVOROVEJ ODLIšNýCH NAPRíKLAD SOM“ MINä OLEN SKRACUJE ALEBO „MᚠONKO SINULLA ONKS SULLA PROJEKTY UPRAVI COMMONS WIKISLOVNíK COMMONS PONúKA MULTIMEDIáLNE SúBORY TéMU WIKISLOVNíK PONúKA HESLO SLOVNíKA ÚRADNé JAZYKY ROZBA ANGLI TINA BULHAR EšTINA ESTóN FRANCúZšTINA TINA HOLAND LITOV LOTYšTINA MALT šTINA PORTUGAL RUMUN SLOVEN SLOVIN šPANIEL šVéD TALIAN BALTSKO-FíNSKE JAZYKY SEVERNé MEäNKIELI KVEN IžOR KAREL SEVERNá JUžNá LIVVIKOV LIüDI JUžNé ESTóN KREVIN ZDROJ „HTTP WIKIPEDIA WIKI DINA“ KATEGóRIE FíNSKO INAZOBRAZENíSTRáNKA DISKUSIA UPRAVI HISTóRIA OSOBNé NáSTROJEVYTVORENIE KONTA PRIHLáSENIE NAVIGáCIA HLAVNá STRáNKA PORTáL KOMUNITY POSLEDNé úPRAVY NáHODNá STRáNKA POMOC PODPORA NáSTROJE ODKAZY TúTO STRáNKU SúVISIACE úPRAVY ŠPECIáLNE STRáNKY VERZIA TRVALý ODKAZ CITOVA TúTO STRáNKU INýCH JAZYKOCH AFRIKAANS ALEMANNISCH ARAGONéS ANGLO-SAXON RBAYCAN BREZHONEG BOSANSKI CATALà CEBUANO MTATARCA ESKY CYMRAEG DANSK DEUTSCH EGBE ENGLISH ESPERANTO ESPAñOL EESTI EUSKARA SUOMI VõRO FRANçAIS FRYSK GAEILGE GàIDHLIG GALEGO GAELG HAWAI HRVATSKI HORNJOSERBSCE MAGYAR INTERLINGUA BAHASA INDONESIA ÍSLENSKA ITALIANO KERNEWEK LATINA LIMBURGS LUMBAART LIETUVI LATVIEšU BAHASA MELAYU HUATL PLATTDüüTSCH NEDERLANDS NORSK NYNORSK NORSK BOKMåL OCCITAN POLSKI PORTUGUêS RUNA SIMI RUMANTSCH ROMâN SCOTS SáMEGIELLA SRPSKOHRVATSKI SIMPLE ENGLISH SLOVENš SHQIP SRPSKI SVENSKA TüRKçE UYGHURCHE VèNETO BâN-LâM-Gú WIKIMEDIA POTREBUJE VAšU POMOC FROM WIKIMEDIA FOUNDATION JUMP NAVIGATION SEARCH ANGLO-SAXON ASTURIANU BREZHONEG CATALà ESKY CYMRAEG DEUTSCH ENGLISH ESPERANTO ESPAñOL EESTI SUOMI FRANçAIS GALEGO HRVATSKI MAGYAR ÍSLENSKA ITALIANO LëTZEBUERGESCH NORSK BOKMåL NEDERLANDS NORSK NYNORSK POLSKI PORTUGUêS ROMâN SLOVEN SLOVENš SRPSKI BASA SUNDA SVENSKA WALON VEDOMOSTI SILA POMôžTE UCHOVA SLOBODNé NADáCIA WIKIMEDIA DESIATKY TISíC DOBROVO NíKOV KTORí PRISPIEVAJú SVOJIM ASOM SKúSENOS PROJEKTOV VERIA VEDOMOSTI SILA MALI MUSIA ZOSTA SLOBODNé ŠTEDRá PODPORA POMôžE WIKIPéDII NAJVä ENCYKLOPéDIOU SVETE PRED NIEKO KýMI ROKMI NEBOLA DOMéNA WIKIPEDIA MEDZI NAJNAVšTEVOVANEJšíMI STRáNKAMI TERAZ MEDZI VIAC MILIARDAMI ZOBRAZENýCH STRáNOK NOVEMBER MINULéHO ROKA PERCENTA POUžíVATE INTERNETU ADALO INFORMáCIE DOMéNE WIKIPEDIA TENTO šTYRIKRáT VIAC PREDPOKLADáME PODOBNý NáRAST VAšOU POMOCOU BUDú POUžíVA WIKIPéDIU SESTERSKé PROJEKTY ALšIE DESIATKY MILIóNOV OBSLúžILI EXPONENCIáLNE RASTúCE MNOžSTVO ITATE ROZPO ZVýšIL ROKU ROKU TENTO NASLEDUJúCOM ROKU NADáCIA WIKIMEDIA AKáVA UTRATí MILIóNY DRžELA KROK RASTúCIMI POžIADAVKAMI POKRA OVALA CESTE SVOJIM SLOBODNú ENCYKLOPéDIU KAžDéHO MOžNO NIEKTO TOHO íSLA AKNE PODOBNE ZNEL PLáN PIATICH ROKOV VYTVORI NAJVä SVETOVú ENCYKLOPéDIU VAšOU POMOCOU PRITOM SCHOPNí SPLNI WIKIPéDIA SESTERSKé PROJEKTY EXISTUJú PRíSPEVKOM PRíSPEVKOM REDAKTOROV KTORí POSKYTUJU SNAHU PRíSPEVKOM SPONZOROV KTORí POMáHAJú FINAN ROVNAKO MALýCH EDITáCIí VYTVáRA LáNOK KAžDý MALý POMáHA šíRI OBSAH PRIEMERNá VýšKA PRíSPEVKOV MALý PRíSPEVOK POMôžE OBRACIAME TOMTO SVIATO POMOHLI DOSIAHNú NAšE CIELE VAšE PRíSPEVKY KTORé DOVOš ZLEPšOVA PRíSPEVKY MôžU VAšEJ íTATE PRíSPEVKY NáRODNé POBO NEMECKU FRANCúZSKU WIKIMEDIA DEUTSCHLAND WIKIMEDIA FRANCE MOžNO PRíSLUšNýCH KRAJINáCH ZNížI ZáKLAD DANE PRáVE TERAZ PRíLEžITOS POMôC POSILNI SVET SLOBODNýCH ZNALOSTí AKUJEME VAšU šTEDROS JIMMY WALES FLORENCE DEVOUARDOVá ANGELA BEESLEYOVá ALší TíMU WIKIMEDIA PRISPEJTE POZNáMKA TáTO KAMPA PREBIEHA PIATKU DECEMBRA PIATKU JANUáRA RETRIEVED FROM HTTP WIKIMEDIAFOUNDATION WIKI WIKIMEDIA POTREBUJE POMOC CATEGORY SLOVEN INAVIEWSPAGE DISCUSSION VIEW SOURCE HISTORY PERSONAL TOOLSLOG ABOUT WIKIMEDIA HOME PROJECTS NEWS PRESS ROOM CONTACT STAFF WIKIMEDIA BLOG OPENINGS LOCAL CHAPTERS SUPPORT BENEFACTORS VOLUNTEERING DONATE CORPORATE BOARD TRUSTEES ADVISORY BOARD BYLAWS VALUES POLICIES RESOLUTIONS ANNUAL REPORT FINANCIAL REPORTS FORM FUNDRAISING REPORTS WIKI RECENT CHANGES SEARCH TOOLBOX WHAT LINKS HERE RELATED CHANGES SPECIAL PAGES PRINTABLE VERSION PERMANENT LINK CITE THIS PAGE THIS PAGE LASTTEóRIA ENIA E-MONITOR ÚVOD DOMOVSKá STRáNKA AUTORA NAPíšTE -------------------------------------------------------------------------------- PRAVOPIS VYBRANé SLOVá VZORY PíSMENá PíSANIE IARKY ROZDE OVANIE SLOV PRIAMA -------------------------------------------------------------------------------- SLOVNÁ ZÁSOBA ROZDELENIE VýZNAMY SLOVA ZMENY SLOVNEJ ZáSOBE SLOVNíKY -------------------------------------------------------------------------------- TVAROSLOVIE PODSTATNé MENá PRíDAVNé MENá ZáMENá íSLOVKY SLOVESá -------------------------------------------------------------------------------- SKLADBA ZáKLADNé VETNé LENY ROZVíJACIE VETNé LENY SKLADY VETA JEDNODUCHé SúVETIE -------------------------------------------------------------------------------- SLOHOVÁ VÝCHOVA SLOHOVé POSTUPY úTVARY JAZYKOVé šTýLY -------------------------------------------------------------------------------- LITERÁRNA VÝCHOVA TEóRIA LITERATúRY PREH úRYVKOV MALé DEJINY LITERATúRY -------------------------------------------------------------------------------- NÁJDI VRECKA -------------------------------------------------------------------------------- HLASOVANIE -------------------------------------------------------------------------------- REKLAMA -------------------------------------------------------------------------------- NÁVŠTEVNOS DOBRÝ SLOVENSKý JAZYK NIEKTORýCH žIAKOV JEDNODUCHý INýM KOMPLIKOVANý MNOHí NICH KNíHKUPECTVáCH KUPUJú RôZNE TABU PREH KTORé SUMARIZUJú ZáKLADNýCH BODOCH PRETO ROZHODOL TIEž PONúKNEM SVOJIM žIAKOM TAKúTO POMôCKU KTORá NAHRADí HAVé LISTOVANIE EBNICI BUDE NICH KEDYKO DOSTUPNá PRIAMO DOMA ALEBO INTERNETE VZNIKOL SLOVENSKý JAZYK VRECKA NáZVU VYPLýVA JEHO úLOHOU VYSVETLI POSKYTNú žIAKOVI RýCHLU POMôCKU POTREBUJE OSVIEžI PAMä ZáKLADNýCH POZNATKOCH JAZYKOVEJ TEóRIE PRíPADNE LITERATúRY KTOREJ NAšICH EBNICIACH VIAC SPRACOVANé ROZSAHU OSNOV MATERIáL SPRAVIDLA NEVENUJE RôZNYM VýNIMKáM šPECIáLNYM PRíPADOM úLOHA JAZYKOVýCH PRíRU EBNíC SKôR CHCE KLáS DôRAZ STRU PREH ADNOS JEDNOTLIVé BODY SNAží DOPLNI JEDNODUCHýMI PRíKLADMI MILOš GáBRIš AUTOR PôSOBí RADOšINE -------------------------------------------------------------------------------- VRECKA POUŽÍVA TOMTO WEBE AHKO ZORIENTUJETE POMOCOU PREH ADNéHO MENU HORE KTOROM JEDNODUCHO KLIKNETE POžADOVANý MODUL IHNE ZOBRAZí NEZABUDNITE PREH ZáKLADNýCH FAKTOV KOMPLEXNý VýKLAD SLOVENSKý JAZYK VRECKA UžITO MáTE VLASTNé INTERNETOVé STRáNKY MôžETE NICH UVIES ODKAZ SLOVENCINA VSELICO ZAKÁZANÉ AKýMKO SPôSOBOM UPRAVOVA ZDROJOVý TýCHTO STRáNOK ALEBO ZVEREJ SVOJEJ STRáNKE PREDCHáDZAJúCEHO SúHLASU AUTORA PLNú FUNK STRáNOK ODPORú POUžíVA INTERNETOVý PREHLIADA OPERA ALEBO MOZILLA FIREFOX -------------------------------------------------------------------------------- NAP͊TE TáTO STRáNKA UžITO ALEBO NIEKEDY POMOHLA NECHAJTE AUTOROVI ODKAZ FóRE PODPORíTE JEHO ALEJ ROZšIROVA OBSAH TOHTO WEBU ZáROVE PROSíM UPOZORNENIE CHYBY NEDOSTATKY PREKLEPY PODOBNé NEDOKONALOSTI DESIGN RAVEN MODIFIED DECEMBER CONTENT AVAILABLE UNDER FREE DOCUMENTATION LICENSE PRIVACY POLICY ABOUT WIKIMEDIA FOUNDATION DISCLAIMERS POSLEDNEJ úPRAVY TEJTO STRáNKY OBSAH DISPOZíCII LICEN NýCH PODMIENOK FREE DOCUMENTATION LICENSE OCHRANA OSOBNýCH úDAJOV WIKIPéDII VYLú ENIE ZODPOVEDNOSTI ZEêUWS POSLEDNEJ úPRAVY TEJTO STRáNKY OBSAH DISPOZíCII LICEN NýCH PODMIENOK FREE DOCUMENTATION LICENSE OCHRANA OSOBNýCH úDAJOV WIKIPéDII VYLú ENIE ZODPOVEDNOSTI SIVUA VIIMEKSI MUUTETTU KESäKUUTA KELLO KAIKKI TEKSTIT OVAT KäYTETTäVISSä LISENSSILLä FREE DOCUMENTATION LICENSE WIKIPEDIA® WIKIMEDIA FOUNDATIONIN REKISTERöIMä TAVARAMERKKI ONGELMA ARTIKKELISSA YKSITYISYYDENSUOJA TIETOJA WIKIPEDIASTA VASTUUVAPAUS

Thanks to ZáPARI LISKäLä ÄäNKIN for these words.

What next?


 

About Me | Contact | ©2004 Sean M Puckett