NEXI.COM

Japanese Cities with Long Names

ICHIMA       KITACHI      AKAI        KOROSHI      
TOKOHE       HIRAWA       KITAKI       NUME        
FUNOSHI      KAKODAI      KOSAKI       HACHI       
SHI-OSHI      FUNOSUNOMIHAMA   SENDAI       URAWA       
ICHIDA       YOKKAI       ASAKAI       KANAKI       
AKAYAMA      HIMA        AOMONOMIYA     MATSUKA      
TOKOGAI      SAKATE       NAGUCHI      AKAMATSU      
KURUME       HACHINOMOTO    SHINOMIYA     OKARAKI      
NAHINOSHI     ASAKATA      MATA        OKAI        
IBASAKI      HIRAZUOKKAI    NUMAMA       OSAKI       
KAGOYOHE      AKAWAGOE      UTSUNOMIYA     TAKI        
SHIWA       SHIRO       KURAKI       KOSHI       
KUMATA       OKATSU       URATA       AMATSU       
NUMATSUKA     KURAZU       NAHINOMIHARA    AMATE       
KOSEBO       KAWA        NAGOSHI      HIROZAWA      
KUMATSUGAI     SOKOHE       HACHIMA      URAKI       
NAHIGAI      TOYAMA       MORO        SOKOROSHI     
UTSUDO       SHINOMOTO     TOYAGOE      KURUMATA      
HACHIGAI      AMAMA       YAMAGAI      KAWAGAI      
KOCHI       OKAMATSU      URASEBO      KOROSEKI      
TOKOSHI      KAGOE       KASAKI       SAKATSU      
KOROSAKI      FUJISHINOMORO   HACHIDA      OKATSUKA      
SHIBA       SOKOGAI      SAKI        KURUMATSU     
FUJISAKI      UTSU        TOYA        URASEKI      
KAKI        HIRAKI       AKATSU       SHIMA       

What next?

 

 

About Me | Contact | ©2004 Sean M Puckett